петък, 3 март 2023 г.

Дават ваучери на безработни

 istock 

Безработни ще поучават нов вид ваучери за обучение. Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение. Освен досега предоставяните, вече ще се дават и ваучери за обучение  за първа, втора и трета степен за професионална квалификация, или за квалификация за част от професия, за обучение по ключови, в т.ч. цифрови компетентности.

Нов момент е финансиране на обучения за придобиване на четири нива на цифрова компетентност. Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на обученията. В проекта са определени конкретни стойности за съответните обучения. В случаите на съфинансиране на стойността на ваучера по ПРЧР от страна на заети лица, изискването ще се определя в критериите за избор на операции.

Лицата, получили ваучер за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение.

Нов момент във ваучерния механизъм е, че за целите на външно и независимо сертифициране на придобитите знания и умения по цифрови компетентности от обучените лица, се създава Единен сертификационен център, чиито функции ще се изпълняват от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика.

Предвидените обучения (базови и средни дигитални умения) следва да стартират в спешен порядък, не по късно от 01.04.2023. Затова и сокът на обществената  консултация е съкратен в рамките на 14 дни.

Ваучери за обучение ще бъдат предоставяни от Агенцията по заетостта на безработни, неактивни и заети лица - представители на съответните целеви групи по ПРЧР, НПВУ и ФСП. Лицата, които отговарят на критериите за допустимост, ще подават заявление за предоставяне на ваучер за обучение чрез електронна платформа на Агенция по заетостта.


Ваучерът представлява цифров документ, който ще се създава служебно в електронната платформа на Агенция по заетостта и ще има уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване.

Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.
 
Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на обученията. В проекта са определени конкретни стойности за съответните обучения, както следва: 

За обучения за придобиване на професионална квалификация:


- за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 660 лв.;

- за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1320 лв.;

- за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1980 лв.;

- за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 440 лв.;

- за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

- за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1237 лв.;
 
За обучения за придобиване на ключови компетентности:

- за обучение по ключова компетентност „Езикова грамотност“ и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа - 70 лв.;

- за обучения по ключова компетентност „Многоезикова компетентност“ и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 900 лв.;


- за обучения по ключова компетентност „Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науките, технологиите и инженерството и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;

- за обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност“:

     ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 55 учебни часа – 330 лв.;

     средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 320 лв.

     напреднало ниво (ниво 5 и 6 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 390 лв.

     високоспециализирано ниво (ниво 7 и 8 съгласно DigComp и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 420 лв.


- за обучения по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

- за обучения по ключова компетентност „Гражданска компетентност“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

- за обучения по ключова компетентност „Предприемаческа компетентност“ и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата