петък, 17 февруари 2023 г.

ILCONSUMATORE ha SEMPRE il Diritto alla Riduzione del Costo TOTALE del CREDITO se RESTITUISCE in Anticipo il FINANZIAMENTO

 “Sportello del Consumatore” di Roma 

 Катя Стоянова / Katya Stoyanova - BurgasNovinite.BG

Il testo è in bulgaro e italiano /  Текста е на български и италиански език

 ILCONSUMATORE ha SEMPRE il Diritto alla Riduzione del Costo TOTALE del CREDITO se RESTITUISCE in Anticipo il FINANZIAMENTO
Rimborsi CESSIONI del QUINTO - La Corte Costituzionale con Sentenza n 263/22 dice: ILCONSUMATORE  ha SEMPRE il Diritto alla Riduzione del Costo TOTALE del CREDITO se RESTITUISCE in Anticipo il FINANZIAMENTO…Richiede GRATIS la Nostra CONSULENZA …per informazioni: info@sportellodelconsumatore.eu oppure Telefona 335 6318424

In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore
alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere
limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il
contratto.
È quanto si legge nella sentenza n. 263, ha commentato Avvocato Alfonso Martorano da Sportello del consumatore. Con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del
2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte
in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al
consumatore. 

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della
disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei
vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare,
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla
Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor.
Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla
riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione
deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla
restituzione anticipata.


Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai
consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in
relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti
prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

На български език: 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ има право на намаление на ОБЩАТА стойност на КРЕДИТА, ако ВЪРНЕ авансово ФИНАНСИРАНЕТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЪЗДЪЛЖЕНИЯ на ПЕТО - Конституционният съд с Присъда № 263/22 казва: ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ ИМА ПРАВО НА НАМАЛЕНИЕ НА ОБЩАТА Стойност на КРЕДИТА, ако ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ВЪРНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ... Иска нашата БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ... за информация: info@sportellodelconsumatore.eu или се обадете на 335 6318424 В случай на предсрочно погасяване на кредита, правото на потребителя до намаляване на разходите, направени във връзка с договора за кредит, не може да бъде ограничени до определени видове разходи, в зависимост от това кога договор. Това е, което четем в изречение n. 263, коментира Авокато Алфонсо Марторано от Sportello del consumatore it. С което Конституционният съд обяви противоконституционността на член 11-octies, параграф 2 от декрет закон №. 73 от 2021 г. (преобразуван, с изменения, със закон от 23 юли 2021 г., № 106), в частта в който ограничава правото на намаление поради определени видове разходи консуматор. Правилото се отнася до договори, сключени след влизане в сила на регламент за прилагане на Директива 2008/48/ЕО (законодателен указ от 13 август 2010 г., не. 141), но преди влизането в сила на горепосочения закон №. 106 от 2021 г. В това ограничение Конституционният съд призна нарушение на ограничения, произтичащи от членството на Италия в Европейския съюз и по-специално, на изкуството. 16, параграф 1 от Директива 2008/48/ЕО, тълкувана от Съдът на Европейските общности с решение от 11 септември 2019 г., C-383/18, дело Lexitor. В цитираното определение Съдът пояснява, че правото на намалението трябва да се отнася за всички разходи, направени от потребителя, и че намалението трябва да действа пропорционално на по-кратката продължителност на договора, в резултат на ранно завръщане. В резултат на присъдата на Конституционния съд, следователно ще зависи от правото на потребителите на пропорционално намаление на всички разходи, направени в отношение към договора за кредит, дори и да са сключили договорите си преди влизането в сила на закона n. 106 от 2021 г.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата