понеделник, 6 септември 2021 г.

Как може да си купите осигурителен стаж за пенсия

 istock 

За да се пенсионирате и отдадете на заслужена почивка, подплатена от финансова стабилност, има определени условия, на които трябва да отговаряте. Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст става с наличието на навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж.

Осигурителният стаж ви отваря вратите не само към правото на пенсия в края на професионалния ви път, но и към редица други осигурителни права като обезщетения при майчинство, трудоустрояване, безработица и други. Кодексът за социално осигуряване (КСО) предвижда следните възможности за т.нар. „закупуване“ на осигурителен стаж:

за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

до 5 години недостигащ стаж за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.


Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория, а закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране. Закупуването се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ). Сумата на осигурителните вноски трябва да се внесе по банков път.

Осигурителните вноски се изчисляват с процента, определен за фонд „Пенсии“: за родените до 31.12.1959 г. – 19,8 на сто и за родените след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските (който за 2021 г. е 650,00 лв.). Сумата на осигурителните вноски за 1 месец „закупен“ осигурителен стаж през 2021 г. е 128,70 лв.

За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Формата на обучение (редовна, задочна, вечерна) е без значение. Важно е обаче това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като „неработеща“ майка/осиновителка и др.

Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението, или документ за придобита научна или образователна степен „доктор“.
 
Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. Важна подробност е, че от този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни условия на труд.

Когато лицето е заявило желанието си да закупи осигурителен стаж по този ред, от съответното териториално поделение на НОИ се преценява точно колко време не достига до закръгляне на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж – 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.

Лицата биват информирани за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. Няма смисъл да се внасят осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, защото това време няма да се зачита за осигурителен стаж. Неоснователно внесените суми подлежат на възстановяване от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Удостоверението за закупен недостигащ стаж се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, живеещи в друга държава, с която страната ни има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София-град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като „недостигащ“, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.

В случаите, когато са внесени осигурителни вноски за завършено висше или полувисше образование за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски за „недостигащ стаж“ за разликата до 5 години.
Важно е да се знае, че осигурителният доход за времето, за което е закупен осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Новините от днес и със задна дата