сряда, 2 ноември 2022 г.

Промени в етажната собственост: Онлайн събрания и нови глоби

  

Служебното правителство прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), с който се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи, се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели, и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост. Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до седем дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя) или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до 15 дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лева, когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лева, когато е юридическо лице.

В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение, без значение дали управител е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост. Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат, освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите. Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица - търговци по същия, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра - Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за: сдруженията на собствениците на територията на Република България, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост на територията на Република България, регистър към МРРБ и ще получат удостоверяващ документ.

Регистрацията на професионалните управители - търговци е със срок на действие до пет години и вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията в него всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, които засягат изискванията към тях. Предвижда се, ако професионален управител-търговец, който извършва управление на етажна собственост, е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1500 до 2000 лева.

Законопроектът е подкрепен от Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС), която е сред организациите, поели инициатива за промени в закона още през 2019 година. В България има над 100 дружества, управляващи частната собственост, в големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Дупница, Велико Търново, Русе и др. Около 7000 са сградите, които се управляват от професионални домоуправители в цялата страна, а 3000 от тях се менажират от компаниите, членуващи в АДУЕС.

Новините от днес и със задна дата