Капацитетът на Сигурната зона в бежанския център в столичния кв. "Военна рампа" е завишен с над 100 процента. Зоната бе изградена през 2019 г. специално за непридружени деца-бежанци, с капацитет за 100 деца. Проверка на служители от Националния превантивен механизъм (НПМ) към омбудсмана в края на миналата седмица установи, че към 12 август 2021 г. са регистрирани 221 непридружени непълнолетни и малолетни деца.

Фокусът на проверката на омбудсмана специално беше насочен към материално-битовите условия, обезпечаването с медицински и немедицински специалисти, пропускателния режим на Сигурната зона за непридружени деца.

При проверката е установено, че 146 от непълнолетните са в Сигурната зона, а 75 от непридружените деца са настанени във физкултурен салон. По данни на служителите на Отдел "Производство по международна закрила" (ПМЗ) към Регистрационно-приемателен център (РПЦ) физкултурният салон е единственото място, на което могат да бъдат настанени непридружени деца (при надвишен капацитет на Сигурната зона), тъй като там са изолирани от пълнолетните бежанци и има контролиран достъп до помещението. Проверката на омбудсмана констатира изключително лоши материално-битови условия, крайно неприемливи и категорично неподходящи за деца. Много тревожен е фактът, че 75 деца разполагат само с две бани и две тоалетни, помещението е изцяло нехигиенизирано, липсват и мебели за съхранение на лични вещи.

"В контекста на предстоящата четвърта COVID-19 вълна, събирането на 75 деца на едно място крие риск от възникване на епидемичен взрив. В такъв вид помещение не е възможно да бъдат спазени противоепидемичните мерки", пише в специалния доклад на омбудсмана, изпратен до председателя на Държавната агенция за бежанците. НПМ констатира още, че Сигурната зона за непридружени деца също е пренаселена. В помещения, чиято големина е около 15 кв. са настанени по шест деца, а в по-малките по квадратура помещения са по 4 деца.

Друг проблем, който констатира НПМ е, че персоналът, който се грижи за децата е крайно недостатъчен - 8 социални работници и един психолог. Социалните работници нямат физическата възможност да подкрепят децата в социалната им адаптация, да преценят нуждата от психологическа помощ на всяко дете.

Независимо, че основната препоръка на омбудсмана като НПМ, а именно да се изгради отделен център на ДАБ, в който да се настаняват непридружените малолетни и непълнолетни деца, е изпълнена частично, чрез изграждане на "сигурни зони" в ПМЗ - София (в кв. "Военна рампа" и кв. "Овча купел"), екипът смята, че капацитетът на сигурните зони при засилен бежански поток не е достатъчен. НПМ препоръчва на ДАБ в най-кратък срок да се обособи допълнителна Сигурна зона за непридружени деца.

По данни на ръководството на ПМЗ - кв. "Военна рампа" в периода от 1 януари 2021 г. до 11 август 2021 г. са били регистрирани 1005 деца-бежанци, а самоволно напусналите са 784. Всички са обявени за издирване, като намерени са две от тях. Средният престой на регистрирано в Центъра дете е около 15 дни. Това е и причината само 20 деца да бъдат включени в образователния процес.

НПМ провери и медицинското обслужване на децата-бежанци. В Центъра работи лекар на пълен работен ден. Здравният кабинет е обезпечен с медикаменти и консумативи от ДАБ. В центъра се настаняват непридружени непълнолетни и малолетни деца след прекаран 10 дневен карантинен период в ПМЗ - кв. "Овча купел" и отрицателен бърз антигенен тест за COVID-19 инфекция. При приемане на децата в Центъра се прави първичен преглед. По данни на лекаря често се установява Скабиес (Краста). ПМЗ - кв. "Военна рампа" има договорни отношения с "Втора МБАЛ-София" за изследване на костната система за установяване на реалната възраст на съмнителни, представящи се за непълнолетни чужденци. За настоящата година са изследвани 40 лица и само 4 от тях са били на възраст под 18 години. Изследванията се правят след Информирано съгласие.

За непридружените деца е създадена възможност за определяне на общопрактикуващ лекар, но реално това не се прави поради краткия престой (средно 14 дни) на децата в ПМЗ - кв. "Военна рампа".

Към момента няма непридружени деца със заболявания и на медикаментозна терапия. Има момче на 17 години с ампутация на десен горен крайник, което, ако се задържи в Центъра (не напусне самоволно) ще бъде представено пред ТЕЛК с възможност за протезиране.

През годините омбудсманът като НПМ многократно е заявявал, че основен проблем за непридружените деца-бежанци остава определянето на техен законен представител. Във връзка с представителството на непридружените деца-бежанци през 2020 г. бяха предложени изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Омбудсманът като НПМ изрази становище по отношение на предложението за промяна на чл. 25 от ЗИД на Закона за убежището и бежанците. 

Омбудсманът подкрепи законодателните усилия за гарантиране правата на непридружените деца, подчертавайки значението на института на представителството и използването на Националното бюро за правна помощ за осъществяване на представителството на непридружените деца. По време на проверката в ПМЗ - кв. "Военна рампа" НПМ установи, че на 161 непридружени деца е назначен представител по чл. 25 от ЗУБ. По данни на ръководството на Центъра процесът по определяне на представител е подобрен и ускорен. Срокът, за който се назначава представител е до седмица след изпращане до Националното бюро за правна помощ на писмо с уведомление за регистрирано дете в ПМЗ - кв. "Военна рампа".

Във връзка с направената проверка, констатации и гореизложените, изключително тревожни факти, омбудсманът изпрати препоръка до Държавната агенция за бежанците, в която настоя:

В най-кратък срок да се обособи допълнителна Сигурна зона с подходящи условия за живот за непридружени деца-бежанци.

Да се назначат допълнителни специалисти за работа с непридружени деца-бежанци.

Да се предприемат действия по спазване на противоепидемичните мерки в ПМЗ - кв. "Военна рампа" и да се прецени включването на непридружените деца-бежанци в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на Република България.