събота, 22 май 2021 г.

Каква част от дохода замества пенсията

 istock

През миналата година коефициентът на заместване на дохода от пенсията е бил 41.4%. Очаква се той да нарасне до 41.7%, което е резултат от увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250.00 лв. на 300.00 лв. и на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1200.00 лв. на 1440.00 лв. от 1 януари 2021 г. това е записано в Конвергентната програма, публикувана от Министерството на финансите.

Коефициентът на заместване на дохода е съотношението на средната пенсия за трудова дейност към средния осигурителен доход на осигурените лица за съответната календарна година.

Върху коефициента на заместване за 2021 г. влияние оказва и изплащането на добавки от 50 лв. на всеки пенсионер за месеците от януари до април. В дългосрочен план коефициентът на заместване на дохода ще намалее до около 35% през 2070 г., пише още в документа. Върху този процес влияе най-съществено законодателното изискване за редукция на индивидуалния коефициент на пенсионерите, на които ще бъде отпусната пенсия и от ДОО, и от универсален пенсионен фонд.

Коефициентът на заместване ще бъде по-нисък за пенсионерите, които се осигуряват и в двата стълба. Техните пенсии ще бъдат редуцирани, според процента на осигурителната вноска, която е била прехвърляна към втория стълб, при отчитане на броя на месеците, през които лицето е било осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, но те ще получат втора пенсия от универсален пенсионен фонд.

Намалението в размера на пенсиите, отпуснати през последното тримесечие на 2021 г., когато жените, родени в началото на 1960 г. ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще бъде около 9 на сто, като този процент ще нараства достигайки до около 25 на сто за пенсиите, отпуснати след 2050 г., се посочва в програмата.

Според авторите й това е така, защото целият осигурителен стаж на лицата, които ще се пенсионират тогава, ще обхваща периоди след 2001 г. с осигуряване в универсален пенсионен фонд. Важно е да се отбележи, че стойността на намалението е различна за всеки отделен пенсионер и зависи от конкретния период, който обхваща осигурителния му стаж.

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата