сряда, 6 януари 2021 г.

Какви втори пенсии да очакваме?: Ще се наследяват ли парите по партидите

  

Дългоочакваните промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), касаещи изплащането на вторите пенсии от частните пенсионни фондове вече официално, са входирани за разглеждане от парламента.

В края на миналия век, когато у нас се прие законовата уредба на втория пенсионен стълб, а и в следващите години вниманието беше насочено изцяло към натрупването на средства в универсалните пенсионни фондове (УПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ).

Поради това създадената при старта на втория пенсионен стълб законова уредба на втората фаза - периода на изплащане на пенсии, е непълна и противоречива, пише в мотивите към законопроекта.

Уреждането на фазата на изплащане от УПФ обаче е наложително, тъй като първите пенсионери се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от УПФ се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще се пенсионират.

Ето какво предвижда важният законопроект:

Предлага се наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира разсроченото плащане като пенсионен продукт. Така осигурените ще имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на пенсионна възраст. 

Допуска се и право на допълнителна пожизнена пенсия за старост до една година преди навършване на тази възраст, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост е месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт. Нейният размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, която в момента е 300 лева.

Видове втори пенсии

Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде с гарантиран период на изплащане, може да включва и разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, като срокът и размерът на разсроченото плащане, както и размерът на пожизнената пенсия се избират от бъдещия пенсионер.

Пенсионноосигурителните дружества могат да предлагат и по-сложни форми на пожизнена пенсия, като:

  • пожизнена пенсия с гаранции за наследниците на пенсионера (с гарантиран срок на изплащане);
  • пожизнена пенсия с разсрочено изплащане за определен срок, след което оставащият пенсионен капитал се използва за изплащане на пожизнена пенсия до края на живота на пенсионера. В този случай разделянето на капитала се извършва така, че гарантираният размер на месечната пожизнена пенсия да бъде не е по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Пенсионерите ще имат право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната им партида.

Предлага се, когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, пенсионерът да има право да ги получи разсрочено. Размерът на месечното плащане не може да бъде по-малък от 15 на сто и по-голям от минималния размер на пенсията. Пенсионноосигурителното дружество ще извършва разсроченото плащане срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или брутния размер на осигурителните вноски, което от двете е по-голямо, във фонда за разсрочени плащания.

Гарантираният размер на разсроченото плащане е равен на този, изчислен на база на сумата на брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигурения.

В законопроекта е предвидена възможност за еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето. Към такова плащане ще се пристъпва, когато не е възможно да се осигури периодично плащане в достатъчен размер. 

Размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост

Предвижда се той да се формира въз основа на:

  • по-голямата от двете суми на: натрупаните средства по индивидуалната партида или допълнената индивидуална партида до брутния размер на осигурителните вноски;
  • биометрични таблици;
  • технически лихвен процент.

Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от този, изчислен на база на сумата от брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ) осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Важен момент в законопроекта е, че когато размерът на средствата, натрупани към датата на отпускане на пенсията, е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от НАП и от НОИ осигурителни вноски за въпросния човек, средствата по индивидуалната му партида се допълват до тази сума с част от резерв, специално създаден от УПФ.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост и разсроченото плащане ще се актуализират поне веднъж годишно, като гарантираните им размери няма да се променят.

Създава се възможност за преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане на лица, които продължават да работят и подлежат на осигуряване в УПФ.

Какво ще се случва с парите по партидите?

В момента на пенсиониране на осигурен човек в УПФ индивидуалната му партида ще се закрива. Натрупаните в нея средства ще се прехвърлят в специално обособен общ фонд - фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

Това позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати, пише в мотивите към законопроекта.

Закриването на индивидуалната партида не позволява при смърт на пенсионер остатъкът от средствата, които са били натрупани в негова полза, да се изплати на наследниците му, разбираме още от мотивите към проекта на КСО.

Правата на наследниците

При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд, който получава:

- пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд с права на получаване от наследници, правата на наследниците се определят в правилника за организацията и дейността на фонда и в пенсионния договор;

- срочна пенсия или разсрочено плащане от професионален пенсионен фонд, на наследниците се изплаща, еднократно или разсрочено, остатъкът от средствата по индивидуалната му партида;

- разсрочено плащане от фонда за разсрочени плащания, на наследниците се изплаща, еднократно или разсрочено, остатъкът от прехвърлените средства във фонда за разсрочени плащания.

Когато осигуреното лице или пенсионерът, който получава разсрочено плащане, нямат наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд, съответно остатъкът от прехвърлените средства във фонда за разсрочени плащания, се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.

НОИ или частен фонд?

В законопроекта са включени и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване. Припомняме, че през 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в УПФ, да изберат да променят осигуряването си от УПФ само във фонд "Пенсии".

Предвижда се хората, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Аналогична промяна е направена и относно правото на възобновяване на осигуряването в Универсален пенсионен фонд.

Новините от днес и със задна дата