петък, 29 януари 2021 г.

Защо хората в неплатен отпуск заради епидемията не получиха това, което очакваха по мярка "Запази ме" за ноември месец?

 Мярка "Запази ме": 24 лв. на ден за служители от затворени заведения и школи

 Автор: Катя Стоянова/BurgasNovinite.BG

На е - пощата на BurgasNovinite.BG бяха получени множество запитвания по мярка "Запази ме", финансирана по програма Развитие на човешките ресурси на ЕС, по която много работници и служители трябва да получат финансиране поради наложените епидемиологични мерки.

Много от потребителите на тази услуга трудно се ориентираха в лабиринта от заповеди на отговорните министерства. В търсене на изчерпателен отговор на вашите въпроси накратко ще припомним на нашите читатели последователността на заповедите и всичко свързано с мярка "Запази ме".

 Първата Заповед на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов от 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември). 

След това със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. противоепидемичните мерки на територията на Р. България бяха удължени от 12 ноември до 30 ноември. Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 31.01.2020 г.

Много от работодателите са пуснали служителите си в неплатен отпуск още с влизането в сила на първата заповед на министър Ангелов, а работници и служители очакваха да получат финансиране по програмата "Запази ме" за целия период в който са били в неплатен отпуск. 

Запитванията, които получихме касаят най - вече икономическа дейност ресторантьорство,  търговски обекти и др. Въпросите се отнасят до това, че не са изплатени сумите за целия месец ноември, а само за 27 и 28 ноември. 

Причината това да е така е, че Заповедта на Министерство на труда и социалната политика за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители по тази мярка бе подписана на 27.11.2020г., и преактуализирана на 22.12.2020г. и в нея е отбелязано, че компенсации за някои от икономическите дейности, са допустими с начална дата 27 ноември.

На въпроса защо в приложенията съставящи комплекта от документи, които са на разположение на потребителите на услуга "Запази ме" в сайта на Агенцията по заетостта не е отбелязано изрично, кои от икономическите дейности са с компенсация с допустима начална дата 27 ноември не можем да отговорим. Но е отбелязано, че на компенсация по програмата подлежат до 60 календарни дни неплатен отпуск за годината.

Не можем да отговорим и на въпроса, защо тогава в приложенията по мярката трябва да се отбелязва началната дата на неплатените отпуски с тези икономически дейности, а не датата 27 ноември. Много от работниците и служителите са вписали в документите си, за начална дата на неплатен отпуск понеделник, 2 ноември 2020г. и те са одобрени от служителите на Агенцията по заетостта с тази начална дата. Тази дата е вписана и в Анкетните карти за участие в програмата, а не 27 ноември. 

Не можем да отговорим и на въпроса защо в Приложение 3 от програмата се вписват за изплащане/компенсации всички работни дни от месец ноември, за времето на неплатен отпуск на работника/служителя, т.с. 20 работни дни, а не само 27 и 28 ноември, т.с. 2 работни дена.

В документите за попълване е отбелязано, че се получават компенсации по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 г, влизащо в сила от 27.11.2020, в което е отбелязано в Чл. 7.  (1) т. 3, че сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 декември 2020 г. и на Постановление № 418 от 30 декември 2020 г., където в Преходни и заключителни разпоредби е отбелязано, че заявленията за изплащане на компенсации за периода 29 октомври до 31 декември 2020г. се разглеждат и финансират по сегашния ред и никъде в множеството от Приложения за попълване няма уточнение, че участниците в Програмата, трябва да се съобразят със Заповед РД-06-45 на Социалното министерство от 22.12.2020г. и датите за допустима начална дата на компенсации. 

Очакваме министър Деница Сачева да отговори на въпросите, на които ние не успяхме да намерим отговорите. 
----------------------------------------------------
Отговорът на Министерството беше бърз. Назначена е проверка по сигнала!

Новините от днес и със задна дата