Основна роля в превенцията и недопускането на противообществени прояви на децата си остава на семейството, а след това идват училището и институциите, каза в интервю за БТА секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Разград Диана Господинова.

Експертът посочи, че ранната превенция се осъществява главно в процеса на общуването в семейна среда, но семейството не винаги изпълнява своята възпитателна функция. Често родителите предават лоши навици с личния си пример и поведение, а липсата на нужното внимание към децата от тяхна страна е предпоставка за извършването на противоправни деяния, коментира Господинова.
По думите ѝ за всички малолетни и непълнолетни е характерно, че са физически, психически и социално незрели, но тези, които растат и се възпитават в нормални семейства не извършват прояви и не достигат до комисията.
Анализът на местната комисия за тази година сочи, че 18 от всички 33 проявили се деца и младежи в община Разград, произхождат и живеят в непълни семейства. Тези деца нямат модел, който да следват и да се развиват като личности. Тревожен извод, до който сме стигнали вече трета година е, че расте броят на проблемните деца с криминално проявени или осъждани родители, каза Господинова.
Тя отбеляза, че финансовите затруднения на семействата, лошите битови условия, липсата на контрол също се отразяват на поведението на подрастващите. Уязвими са и децата, които се гледат от баби и дядовци. В списъка от причини и фактори, които най-често водят малолетните и непълнолетни към противообществени прояви са и моделите, които се копират от екрана и интернет пространството, както и електронните игри. Не на последно място сред мотивите за извършване на противоправно деяние е и потребността от изява и доказване пред приятелското обкръжение, добави Господинова.
Най-срещаните противообществени прояви
В сравнение с предходните години, през тази на територията на община Разград се наблюдава намаляване на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, каза Диана Господинова. По думите ѝ най-честите регистрирани негативни прояви, са кражбите - на мобилни телефони, пари, лични имущества, кражби от магазини. Сред извършените противоправни деяния от подрастващите в общината са и повреждане на обществено и лично имущество, нарушаване на наредбата за обществения ред и на закона за личните документи.
За съжаление, през годината са регистрирани саморазправи с побои, като в проявите, свързани с агресия и насилие, разглеждани от комисията - общо шест през годината, има участие и на девойки. Но смея да твърдя, че няма и няма и да има повтаряне на техните прояви, защото те са под грижата на специалистите на местната комисия и работата с тяхното поведение върви много добре, допълни секретарят на местната комисия.
През годината няма тежки престъпления с участие на малолетни и непълнолетни и такива, свързани с наркотични вещества, заяви експертът. Тя отчете, че през периода в местната комисия са разгледани 28 възпитателни дела, като двама от извършителите са били на по осем години и с тревога подчерта, че за първа година броят на проявените малолетни е бил по-голям от този на проявените непълнолетни. Тя посочи, че тази година се е наложило комисията да вземе решение за настаняване на три деца, които са извършили много прояви и няма условия в семействата им да се подобри тяхното поведение, в социално-педагогически интернати. Разбира се, те ще бъдат изпратени в поправителните институции след като решението на комисията бъде потвърдено от съда, коментира експертът.
Превантивни инициативи
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи в две направления - корекционна работа и превантивна дейност. С проявените деца първо се провеждат възпитателни дела. След тях започва индивидуалната - корекционно-възпитателна работа, която се осъществява от педагози, психолози и юристи, обясни секретарят на комисията. Тя отбеляза, че в хода на тази работа специалистите се стремят да коригират разбиранията на извършителите, ценностната им система, грешките в общуването дете-родител и да изграждат положителни ценности в подрастващите, които да ръководят поведението им така, че да не се допуска извършването на противообществени прояви. В този процес взаимодействаме с родителите, с приятелския кръг на децата, с училището. Работим и по повишаване, особено при по-големите деца, на правната им информираност и култура, коментира експертът.
Господинова заяви, че в закона има правна възможност да бъдат налагани мерки и спрямо родителите, които не са извършили всичко необходимо за възпитанието на децата си и са допуснали те да нарушат законите и да извършват престъпления и противообществени прояви. Това са предупреждение, задължително участие в консултации и глоба. До глоба не сме стигали, но имаме през годината наложени мерки спрямо петима родители и с тях работиха консултантите юристи и психолози, отбеляза експертът. Господинова подчерта, че по отношение на превенцията, местната комисия развива и обогатява дейността си, като организира съвместни инициативи с ученическите общности, на проектен принцип.
През тази календарна година свои разнообразни идеи на дейности за превенция на проблемното поведение, агресията и противообществените прояви сред подрастващите осъществиха 16 учебни заведения, посочи секретарят на комисията. Тя уточни, че за трета поредна година Община Разград е отпуснала финансови средства в размер на 1000 лева за всяко училище, планирало да проведе съвместна превантивна дейност с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Парите са използвани за реализиране на разнообразни съвместни превантивни инициативи, свързани с отбелязването на Световните дни на толерантността, приятелството, семейството. Проведени се различни конкурси, състезания, дискусии, които да поощрят екипната работа между децата и развиването на емпатия и положително общуване. В инициативите активно са участвали и родители.
Със задоволство мога да посоча, че през последните три години комисията започва своята ежегодна работа с издаването на превантивен позитивен календар, който се предоставя на всички паралелки в учебните заведения в общината. В него по месеци са отбелязани "специални" международни дни и събития като Дните на прегръдката, приятелството, любовта, щастието, целувката, добротата, Деня за борба с тормоза в училище и много други, каза още Диана Господинова. По думите ѝ идеята на местната комисия е посочените дати и събития в календара да се използват като поводи за организиране в училищата на интересни, позитивни събития, които да стимулират децата да общуват помежду си много по-добронамерено, да бъдат толерантни, да виждат красивото и доброто.
Целта ни е младите хора и покрай тях и ние да се научим да обръщаме по-малко внимание на лошото и негативното, да стимулираме децата да бъдат можещи хора, които да изграждат нашето по-спокойно утре, да формират ценностна система и да се вписват в обществото като пълноценни личности, отбеляза секретарят на комисията.
Като важен фактор за справяне с противообществените прояви Господинова изтъкна ангажирането на подрастващите в извънкласни и спортни дейности. В тази връзка искам да похваля работата на извънучилищните звена в града, музикалните, танцови и спортни школи, които с дейността си спомагат за ангажиране на свободното време на подрастващите с приятни и ползотворни занимания, каза експертът.
Тя подчерта, че за да израсне като добросъвестен гражданин всяко дете има нужда не само от задоволяване на материалните му потребности, а и от разговор, от съдействие, от изслушване. То се нуждае от повече любов и грижи, от добри модели на подражание, от ценности, които да го водят в израстването му. Затова нека бъдем по-добри, по-отговорни, да даряваме обич и грижи както към своите, така и към другите деца, призова Диана Господинова.