петък, 13 януари 2023 г.

Парламентът одобри забраната за износ на нефтопродукти от "Лукойл"

  

Забранява се продажбата на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение към регламент на ЕС, с произход от Русия или изнасяни от Русия, които са внесени у нас въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет (МС), на купувачи, от друга държава член или в трета страна.

Това реши парламентът с приетия на второ четене Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Вносители са Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Забранява се трансферът и транспортът, както и продажбата на купувачи в други държави от ЕС или извън него, на нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от МС. Изключения са правят при продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на нефтопродукти, изброени в приложение от регламент на ЕС, получени от суров нефт, при условие, че са предназначени само за употреба в Украйна и не се цели заобикаляне на забраните.

Контролът по прилагане на забраните и дерогациите се осъществява от Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите, записаха депутатите.

Лице, което наруши забраните, да се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 50 000 до 100 000 лв., реши парламентът. За деклариране на непълни, неточни или неверни данни имуществената санкция е от 5 000 до 10 000 лв, освен ако деянието не съставлява престъпление.

Отхвърлено беше предложението на "Продължаваме Промяната" (ПП) имуществената санкция при системно нарушение да е 5 на сто от общия оборот на задълженото лице за предходната финансова година.

Не се прие и текстът на ПП преработвателите на суров нефт и нефтени продукти, извършващи дейност на територията на България, да са длъжни да изработят план-график за преход към извършване на стопанската си дейност без суров нефт или нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия след 31 декември 2024 г.

Гласувани бяха и промени в Закона за концесиите, според които не се възлагат концесии за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, на лица, попадащи в обхвата на регламент на ЕС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия в Украйна.

Възложените концесии по Закона за концесиите до влизането в сила на този закон се прекратяват в едномесечен срок от получаването на положително решение на Европейската комисия по този закон.

Дейностите, възложени с концесионния договор, се запазват и се осъществяват от държавата, като за достъпа се събират такси, определени с акт на Министерския съвет, и се гарантира достъпът до стратегическите обекти с оглед обезпечаване на дейността на лицата, опериращи в тях.

Законът влиза в сила от 5 февруари 2023 г. с някои изключения.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата