четвъртък, 24 ноември 2022 г.

Променят Закона за БНБ заради приемане на еврото

 istock 

Предсрочно освобождаване на подуправител или друг член на Управителния съвет на БНБ, с изключение на управителя, ще става с решение на Управителния съвет на банката. Това предвиждат промени в Закона за БНБ, качени за обществено обсъждане.  

Предлага се с решението на Управителния съвет да се спира изпълнението на правомощията на, чието освобождаване се предлага. Решението за предсрочно освобождаване ще може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Съдът се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата, като решението му ще бъде окончателно.

Влязлото в сила решение се изпраща на компетентния орган за предсрочно освобождаване. Според действащата правна рамка само управителят на БНБ има възможност да отнесе решението за предсрочно прекратяване на правомощията му за разглеждане пред Съда на Европейките общности. По отношение на останалите членове на Управителния съвет не се предвижда възможност за съдебен контрол на актовете за предсрочно освобождаване. Една от констатациите на Европейската централна банка е насочена именно към невъзможността на членовете на Управителния съвет да обжалват решението за освобождаването си пред независим национален съд.

С приемането на промените  ще се гарантира от една страна правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, и от друга тяхната независимост, като се предвиди те да имат достъп до ефикасни правни средства за защита и възможност за съдебен контрол за законосъобразност на основанията в процедурата за тяхното предсрочно освобождаване, се посочва в мотивите към законопроекта.

В преходна разпоредба от законопроекта се предлага и изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те предвиждат, че влязъл в сила правен акт е основание за освобождаване от длъжност, освен ако в Конституцията или Устава на Европейската система на централните банка и Европейската централна банка е предвидено друго.

Промените в закона трябва да бъдат приети спешно, се посочва в мотивите, като причината е присъединяването ни към еврозоната на 1 януари 2024 г. В началото на следващата година страната ни трябва да инициира подготовката на извънредни Конвергентни доклади, които да бъдат публикувани през пролетта на 2023 г. В тях ЕК и ЕЦБ следва да оценят степента на готовност на страната ни за членство в еврозоната. Наред с оценка на изпълнението на Маастрихтските критерии, докладите ще съдържат и оценката на съответствието между националното и европейското законодателство в областта на икономическия и паричен съюз.

С оглед на адресиране на правните несъответствия, идентифицирани в досегашните Конвергентни доклади, в Закона за БНБ следва да бъдат направени спешни законодателни промени. За да бъдат отразени в извънредните Конвергентни доклади тези промени трябва да са приети от Народното събрание до края на месец януари 2023 г.

Новините от днес и със задна дата