петък, 21 октомври 2022 г.

Как ще се обърнат заплатите и пенсиите ни в евро

istock 

Заплатите у нас ще започнат да се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент, пише pariteni.bg.

Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, която като стойност не е по-ниска от тази в лева. Това е записано  в концепцията за изготвяне на Закон за въвеждане на еврото в Република България, качена за обществено обсъждане.

Пенсиите и социалните помощи и други придобивки също ще започнат да се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите следва да бъдат превалутирани в полза на получателя, като се закръглят до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, която като стойност не е по-ниска от тази в лева, пише още в документа.
 
Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на Регламент (EО) No 2866/98. Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на фиксирания валутен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка.
Принцип на закръгляване

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро ще се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване, а именно - ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен. Ако третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Описват се и специфичните случаи, при които не се прилага гореописаното математическото правило (изключения от общото правило за закръгляване): превалутиране на заплати, пенсии, социални придобивки, превалутиране на номиналната стойност на финансови инструменти.

Превалутирането на цените от лева в евро ще се извършва безплатно, че поради преизчисляването потребителят не следва да бъде поставен във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото би бил, ако еврото не беше въведено, както и че на потребителя следва да се предостави навременна, ясна и точна информация за реда и правилата за обмен на лева в брой.

Законът ще включва забрана стопански субекти, вкл. кредитни институции, платежни институции, институции за електронни пари и други доставчици на финансови услуги да повишават цената на стоките или услугите за потребителите при въвеждане на еврото без основателна причина. Въвеждането на еврото не може да бъде причина и за промяна на условията по договори и други правни инструменти Регламентира се периодът на двойно обръщение на лева и еврото в България – един месец, считано от деня на въвеждане на еврото.

В закона ще се опишат и правилата в периода, когато ще ползваме и левове и евро. Тогава търговците ще са длъжни да връщат рестото на клиентите единствено в евро. Изключение: търговците няма да бъдат задължени да приемат от купувача повече от 50 броя монети в лева.

От банкоматите ще може да се изтегля единствено евро след датата на въвеждане на еврото.

Българската народна банка ще обменя безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от лева в евро без ограничение във времето. Кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще предоставят услуга за обмен на банкноти и монети от лева в евро, както следва:

o Безплатно през първите 6 месеца след въвеждането на еврото;

o С възможност за таксуване на тази услуга в периода от седмия месец до края на първата година след въвеждането на еврото;

o В случай на необходимост се определят правила за кредитните институции и „Български пощи“ по отношение на размера на обменяната сума.

Новините от днес и със задна дата