сряда, 12 октомври 2022 г.

Омбудсманът иска бързо издаване на ТЕЛК и край на унизителното отношение към хората с увреждания

  

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати настойчива препоръка до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, в която настоява в кратък срок да бъде изготвен задълбочен анализ на проблемите в работата на ТЕЛК/НЕЛК. Омбудсманът иска спешни мерки, с които да се ускори медицинската експертиза на територията на цялата страна и да не се допуска прекъсване, което нарушава социалните права на хората с увреждания.

"Бих искала да посоча също необходимостта от засилване на контрола относно спазване на морално-етичните норми в отношението на членовете и техническия персонал на комисиите към пациентите, в това число относно регламентиране на морално-етични правила за работещите в органите на медицинската експертиза и засилен контрол върху тяхното спазване от страна на работодатели и контролни органи", категорична е Ковачева.

Поводът за написване на тези препоръка са множеството жалби заради зачестили случаи на забавяне на експертизата и/или определянето на по-нисък процент вид и степен на увреждания и потребност от чужда помощ, особено при деца.

"Анализът показва, че въпреки приетите промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, остана нерешен проблемът със забавяне на експертизата на граждани, чиито експертни решения изтичат след 30 юни 2022 г. Предвид натрупване на лица, подали заявления за преосвидетелстване, а също за първично освидетелстване и очакваното забавяне на неговото провеждане, тези граждани са поставени в неравнопоставено положение спрямо обхванатите от разпоредбата на § 20а от Преходни и Заключителни разпоредби на закона. Гражданите, немалка част от които са деца, са лишени за определен период от възможността своевременно да ползват техни права, регламентирани в действащото законодателство, от които спешно се нуждаят", пише омбудсманът.

Проф. Ковачева акцентира на последния, постъпил в институцията на омбудсмана, такъв случай за забавяне на медицинска експертиза, касаещ дете с Аутизъм, при което на 1 ноември 2022 г изтича експертното решение. Неговата майка сигнализира, че още на 26 август 2022 г. е подала необходимите документи за преосвидетелстването му в Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ), но дата, определена за явяването му пред ТЕЛК, е чак на 13 януари догодина. Така за времето до постановяване на решението и влизането му в сила детето и неговата майка няма да ползват социалните си права, включително за личен асистент на детето.

"С разбиране към проблемите, пред които са изправени органите на медицинската експертиза, в това число тяхната натовареност и недостатъчност на специалисти, като омбудсман бих искала да обърна внимание, че те не оправдават забавянето на експертизата и нарушените права на хора с увреждания, особено за децата с увреждания", подчертава омбудсманът.

Ковачева припомня, че проблемите в дейността на ТЕЛК и НЕЛК, включително за забавяне на експертизата, са поставяни многократно от нея пред компетентните органи и институции, но за съжаление, въпреки приетите изменения в законовата и подзаконовата нормативна уредба, която има отношение към медицинската експертиза, все още кадровият недостиг в ТЕЛК не е преодолян и въпреки голямата натовареност, не се разкриват нови комисии.

"Недостигът на специалисти по педиатрия, които да участват при експертизата, е сред основните причини за забавяне освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК при деца до 16 години. Следва да се има предвид, че в някои области на страната забавянето е значително и нерядко надминава година от подаване на документите. Забавянето на експертизата и невъзможността хората с увреждания, в това число деца и техните родители, да ползват своевременно права, произтичащи от определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нарушава права на тази силно уязвима група, която според основния закон се намира под особената закрила на държавата и обществото", посочва общественият защитник.

Омбудсманът обръща внимание на факта, че експертизата се забавя в случаите на обжалване, при които НЕЛК, понякога неколкократно отменя и връща експертните решения на ТЕЛК за ново произнасяне. Така до постановяване на окончателно експертно решение и влизането му в сила гражданите са лишени от възможност да ползват свои права.

"Като омбудсман категорично смятам, че подобни на описаните случаи на съществено забавяне на произнасянето на органите на медицинската експертиза са недопустими и водят до драстично нарушаване на права и интереси, регламентирани в редица международни актове, към които страната ни се е присъединила", пише Диана Ковачева.

Тя подчертава още, че буди тревога отношението на комисиите към хората с увреждания и техните близки, както и проявите на грубо и незаинтересовано отношение, за което съобщават гражданите и най-вече родителите.

"Смятам, че е напълно недопустимо хора с увреждания, в това число деца, техните родители и близки да бъдат подлагани на унижаващо достойнството им отношение и дискриминация", категорична е Ковачева.

Тя обръща внимание и върху формалното провеждане на експертизата, без преглед и задълбочено разглеждане на представените медицински документи, което нерядко става причина за ощетяване на лицата и последващо обжалване на експертните решения на ТЕЛК пред НЕЛК.

Новините от днес и със задна дата