събота, 29 октомври 2022 г.

Прокуратурата установи 95 общински наредби, които са в нарушение на закона

 

Върховна административна прокуратура (ВАП) проверява законността на общински наредби и подзаконови актове, с които се определят местни данъци, такси и цени на услуги, съобщиха от ВАП.

До сега са установени 95 наредби, които противоречат на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) или на Закона за нормативните актове (ЗНА). Част от тях нарушават закона, като установяват по-кратки срокове за подаване на заявления за освобождаване от общински такси.

ВАП намира, че със стореното от местните органи на власт е възможно да се създадат предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.

Някои общински съвети са въвели допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като тази възможност е предвидена само за имоти, недекларирани за основно жилище. Подобно изискване в ЗМДТ отсъства, отбелязват от прокуратурата.

Определяни са и такси, както за обработка и отразяване на чуждестранни съдебни решения, така и за съставянето на актове за гражданско състояние на български граждани, които вече имат актове, съставени в чужбина. В ЗМДТ и Закона за гражданската регистрация (ЗГР) изрично е предвидено, че посочените дейности не подлежат на таксуване.

Констатирани са и разпоредби, с които за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, освен разрешение за строеж, се изисква нарочно (допълнително) разрешение, за чието издаване се събира отделна такса. Такива решения на общинските съвети не намират основание в ЗМДТ и в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Правомощията на общинския съвет относно местните такси и цени на услуги се базират на ЗМДТ, респективно на други специални закони, и е недопустимо да се проявяват чрез въвеждане на ново бреме.

В хода на проверките са открити и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения, скрепени със санкции, различни от уредените на законово ниво със ЗМДТ.

Нарушения от вида на посочените, а и други, са установени в действащите наредби в общини Столична, Варна, Бургас, Ямбол, Търговище, Сливен, Перник, Силистра, Добрич, Свищов, Кюстендил, Свиленград, Дупница, Севлиево, Смолян, Троян, Сандански, Поморие, Балчик, Козлодуй и др.

Във връзка с образуваните преписки са подадени 15 протеста до административните съдилища, като към настоящия момент 3 от тях са уважени на първа инстанция.

Проверките на ВАП започнаха през юни тази година и продължават. Целта на мерките е да се елиминира неравното третиране на гражданите по отношение на дължимите от тях такси за битови отпадъци. В тази връзка към момента, въпреки началния етап на проверката, са подадени четири протеста до административните съдилища в страната.

Новините от днес и със задна дата