понеделник, 9 май 2022 г.

Oбластният екип по приемна грижа в Бургас набира кандидати за приемни родители

 Oбластният екип по приемна грижа в Бургас набира кандидати за приемни родители

Oбластният екип по приемна грижа в Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0-3 годишна възраст. Те могат да бъдат доброволни и професионални.

В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социална услуга. 

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.

Утвърдени доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;

Утвърдени професионални приемни семейства, получават средства за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;

за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата;

за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/, по следния начин:

За дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД

За дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД

За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД

За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

Приемните родители ползват здравно осигурителни права и осигурителен стаж за пенсия. Нямат право да получават платено майчинство, да ползват платени болнични и получават обезщетение от „Бюро по труда“.

Към настоящия момент специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

-Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството;
-Да сте клинично здрав;
-Да не сте осъждан;
-Да не сте лишаван от родителски права.
 За по-подробна информация, относно социалната услуга „приемна грижа“, Ви очакваме на ул. „Гладстон“ №39, Младежки културен център.

Новините от днес и със задна дата