понеделник, 4 април 2022 г.

Нов дълг от 500 млн. лв. ще бъде предложен на вътрешния пазар

 

Българска народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 500 милиона лева със срочност десет години и половина, съобщава банката.

Облигациите са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 22 217/06.04.2022 г. с падеж 06.10.2032 и с годишна доходност 1,5 на сто.

Държавните ценни книжа са с падеж 6 октомври 2032 година.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид още и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на аукционен принцип.

Това е третата дългова емисия за годината и първата с толкова дълга срочност. За последно продан на книжа за десет години и половина финансовото министерство одобри октомври миналата година, като емисията също бе в обем от половин милиард лева, а постигнатата среднопретеглената доходност бе 0,53 %. Тогава предложената годишна лихва бе 0,1 на сто, а при настоящия аукцион книжата са с лихвен процент от 1,5.

Досега през годината са поети един милиард лева нов дълг в два аукциона. Заложеният годишен бюджетен лимит за нов дълг е от седем милиарда и 300 милиона лева. През март бе направено голямо дългово погашение от главници и лихви на обща стойност един милиард 376 милиона евро, но то бе към външни кредитори. 

Засега през годината страната ни не е излизала на международните дългови пазари, като още в края на 2021 финансовият министър Асен Василев обяви, че първото голямо погашение през годината ще бъде обслужено от фискалния резерв. Към края на февруари той бе 9,9 милиарда лева, а излишъкът в хазната - над 700 милиона лева. Той ще се стопи именно с около половин милиард в края на март, сочат прогнозите на министерството.

Новините от днес и със задна дата