понеделник, 28 март 2022 г.

Търсят се социални асистенти за новата общинска социална услуга „Асистентска подкрепа“

 Търсят се социални асистенти за новата общинска социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Бургас стартира прием на заявления от кандидати за длъжността „Социален асистент“ на социална услуга „Асистентска подкрепа“ на Домашен социален патронаж. Всеки служител ще се грижи ежедневно за трима потребители на социалната услуга, а с одобрените кандидати ще се сключва трудов договор.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. Специализираната услуга ще се предоставя по настоящ адрес на адрес на потребителите.

Необходими документи за кандидатстване са заявление /по образец/, документ за самоличност /за справка/ и копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да изтеглят от сайта на Домашен социален патронаж: https://domashenpatronaj.com/careers

Кандидатите могат да подават документи по образец на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа, тел. за връзка: 056 862 332.

Новините от днес и със задна дата