сряда, 30 март 2022 г.

Външният дълг през януари е надхвърлил 41 млрд. евро

  

Брутният външен дълг на България в края на януари 2022 г. възлиза на 41.675 млрд. евро (55,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка (БНБ) на сайта си. На годишна база външният дълг нараства с близо 2.8 млрд. евро (7.2 на сто) повече в сравнение с края на януари 2021 г.

Тази разлика най-вероятно ще се стопи частично през март, тъй като Министерство на финансите извърши плащания по емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации на обща стойност 1.376 млрд. евро, от които 1.250 млрд. евро погашения и 126.325 млн. евро лихви.

Според информацията на финансовото ведомство, в резултат на извършените дългови операции през настоящия месец, държавният дълг на България ще се редуцира със 748.0 млн. евро - от 15.962 млрд. евро в края на 2021 г. на 15.214 млрд. евро в края на март 2022 година. Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт с близо 2.7 процентни пункта съответно от 23.5 % на 20.8%.

Условието това да се случи е, ако правителството не тегли нови заеми, както от вътрешния пазар на ДЦК, така и от международните. Да припомним, че според приетия държавен бюджет за 2022 година правителството може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.

В края на януари 2022 г. краткосрочните задължения са 6701.5 млн. евро (16.1% от брутния дълг, 8.9% от БВП) и се увеличават с 945.1 млн. евро (16.4%) спрямо края на януари 2021 г. (5756.4 млн. евро, 14.8% от дълга, 8.5% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 34 974.3 млн. евро (83.9% от брутния дълг, 46.6% от БВП), като се увеличават с 1 845.7 млн. евро (5.6%) спрямо края на януари 2021 г. (33 128.5 млн. евро, 85.2% от дълга, 48.8% от БВП).

Към края на януари 2022 г. 26 636.8 млн. евро (63.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 82% от брутните външни задължения, при 84.4% година по-рано.

Новините от днес и със задна дата