неделя, 30 януари 2022 г.

В Бургас стартира реализирането на нов проект по Програма LIFE

 В Бургас стартира реализирането на нов проект по Програма LIFE

В Бургас започва реализирането на екологичния проект LIFE WATEROIL. Той се осъществява от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии. Проектът ще оптимизира потреблението на ресурси при пречистване на технологични води.

Представители на предприятието и партньорите в инициативата представиха проекта пред обществеността в рамките на Кръгла маса, организирана в онлайн формат.

Проектът включва мероприятия за намаляване на потреблението на вода от язовир „Мандра“ чрез утилизация на технологичния кондензат на инсталацията за хидрокрекинг на гудрона, и по замяна на системата за аерация в пречиствателните съоръжения на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД с по-ефективна. Това ще намали потреблението на електроенергия и горива в предприятието, като същевременно ще съкрати емисиите на СО2 в атмосферата с 1 000 тона/годишно. Дейностите по проекта включват и внедряване на технологията Eurovix за пречистване на отпадните води на рафинерията чрез използване на специфични биоактиватори.

Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона.

С подкрепата на Община Бургас и Факултета по технически науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде проведен мониторинг на екологичната ефективност на новите инсталации, ще се направи оценка на намаляване на нивата на емисии и повишаване на качеството на въздуха. Специално внимание ще се обърне на наблюдението на въздействието върху защитената зона „Мандра-Пода“.

Планирано е внедряване на най-добра практика за пречистване на отпадните води въз основа на резултатите, достигнати при внедряването на проекта, както и нова методология за идентифициране на източници на неприятни миризми на база действащия олфактометричен стандарт.

Новините от днес и със задна дата