събота, 4 декември 2021 г.

Осигуряване в пенсионен фонд – кой, как и кога

 istock 

В тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, т.е. от сключването на първия трудов договор или стартиране на дейност като самостоятелно заето лице, сте длъжни да изберете фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който да постъпват Вашите вноски.

За целта е необходимо да подадете заявление за участие до пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Заявлението е по образец.

Можете да подадете заявлението лично в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез осигурителен посредник (като заявлението трябва да бъде нотариално заверено), или по електронната поща, подписано с електронен подпис. Адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница.

Следва да сключите осигурителен договор с дружеството и да получите екземпляр от него, обясняват експертите от Комисията за финансов надзор.

В случай, че не изберете фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, то ще бъдете служебно разпределени в такъв фонд.


Имате право да смените и дружеството, което управлява Вашия универсален пенсионен фонд (УПФ). Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена първоначално една година след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение. След това имате право да се прехвърляте в нов фонд след изтичане на една година от направения по-рано избор.

За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете.

От началото на следващата година започват да действат нови срокове за прехвърляне на втората пенсия в НОИ.

От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. човек ще може да промени осигуряването си до 1 година преди навършване на пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО.

От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. срокът се удължава на 2 г. От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. става 3 г., от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - 4 г., а след 1 януари 2038 г. - 5 г.

Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаване на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. За промяна на участие не се дължи такса.

Новините от днес и със задна дата