сряда, 1 септември 2021 г.

Новият Център за хора с увреждания в Бургас вече предоставя социални услуги на нуждаещите се

 Новият Център за лица с увреждания в Бургас вече предоставя социални услуги на нуждаещите се

Новият Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, който се намира в партера на бл. 42 в ж.к. „Братя Миладинови“, вече предлага специализирани социални услуги на нуждаещите се. Той осигурява дневни и почасови услуги и грижа за лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, цялостно обгрижване на потребителите през деня, предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравни, социално-правни и рехабилитационни потребности, както и социални контакти и общуване.

Помещенията са напълно обновени, оборудвани и обзаведени според нуждите на центъра. Той разполага с уреди за рехабилитация, масажна кушетка, велоергометър, стълба за рехабилитация, шведска стена, топки, дюшеци, уреди за активна мобилизация на глезена става и за активна мобилизация на раменна става, сензибол, кушетка с регулираща се височина за прилагане на кинезитерапевтични методики и др.

В Центъра са осигурени и условия за провеждане на терапевтични занимания с потребителите, свързани със създаване или възстановяване на навици, трудотерапия и арт терапия.

За лицата с тежки физически увреждания, нуждаещи се от продължителна или постоянна рехабилитация и здравни грижи, се предлага заместваща грижа за срок от 14 дни, а за хората с физически увреждания, които не желаят и не могат да напуснат са осигурени различни терапевтични и медицински грижи от мобилен екип, насочени към компенсиране на дефицитите по отношение на рехабилитация в домашни условия и консултации със специалист. За целта е закупено транспортно средство, специално адаптирано за превоз на хора с увреждания.

Центърът е с капацитет от 30 места за дневна или 60 за почасова грижа и 4 места за осигуряване на т. нар. „заместваща грижа“. В него работят психолог, трудотерапевт, 2 социални работници, 2 медицински сестри, 2 рехабилитатори, 5 санитари за „Заместваща грижа“ в Центъра за подкрепа на хората с увреждания, 4 домашни санитари и шофьор за предоставяне на мобилни интегрирани услуги в домашна среда.

Поради епидемичната обстановка първоначално заработи мобилната услуга, а след това и социалните услуги с потребители на място в Центъра. До момента над 65 потребители са се възползвали от мобилната услуга на центъра, а за 10 потребители се полагат дневни грижи. Най-голям интерес към момента има към рехабилитация и възстановяването след инсултно състояние, като наред с това интерес има и към останалите специализирани грижи.

Центърът е създаден по проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

Новините от днес и със задна дата