петък, 13 август 2021 г.

Колко струва закупуването на един месец осигурителен стаж

istock

Колко струва закупуването на осигурителния стаж за при пенсиониране и къде може да се извърши това, въпроси отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Осигурителните вноски за закупуване на осигурителен стаж са в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., който размер през 2021 г. е 19,8 на сто.

Месечната стойност за закупения осигурителен стаж зависи от две величини - размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, установена за периода, когато се закупува стажа, и установения за същото време размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“.

За настоящия период размерът на минималния осигурителен доход е 650 лв. и ако някой пожелае „да откупи“ този осигурителен стаж, той трябва да плати за всеки месец от периода на „откупуване“ по 128,70 лв. При промяна на размера на минималния осигурителен доход или размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, се променя и месечният размер на дължимата осигурителна вноска.

Общата сума на дължимите вноски се получава, като месечният размер на вноската се умножи по броя на месеците, за които се откупува осигурителен стаж. Вноските се внасят по сметките на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Плащането може да стане по банков път или чрез пощенски запис.

Следва да се подчертае, че независимо дали лицата, които закупуват осигурителен стаж са родени преди 1 януари 1960 г. или след 31 декември 1959 г., те трябва да имат предвид размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, определен за родените преди 1 януари 1960 г. Това е така, тъй като за този период не се дължи осигурителна вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.

Лицата могат по свое желание за заплатят вноски или наведнъж за целия период, който желаят да закупят, или да внасят вноските за отделни месеци на части. Когато вноските се внасят през различни периоди, винаги трябва да се има предвид размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за всеки период поотделно.

Осигурителен стаж може да се закупи във всеки един банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответния параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретния период, за който се внасят вноските, и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.

Новините от днес и със задна дата