събота, 7 август 2021 г.

Колко време за гледане на дете се счита за трудов стаж

 istock 

Какъв трудов стаж се признава на жените, които гледат децата си. Съгласно  Постановление на Министерския съвет № 61 от 1967 г. за насърчаване на раждаемостта, времето за бременност (45 дни преди раждането), раждане и отглеждане на деца, родени или осиновени след 31.12.1967 г., от неработещи жени-майки или осиновителки, се признава за трудов стаж.

Размерът на трудовия стаж, който се зачита по този ред, се определя в зависимост от броя и поредността на родените деца. За първо дете размерът на този трудов стаж е 12 месеца, от които 45 дни преди раждането, обясняват експерти от Министерството на труда и социалната политика.

По то­зи ред се приз­на­ва тру­дов стаж на не­ра­бо­те­щи­те же­ни - май­ки и оси­но­ви­тел­ки до 03.07.1984 г., ко­га­то бе­ше из­ме­нен и до­пъл­нен Ука­зът за на­сър­ча­ва­не на раж­да­е­мост­та (УНР). С из­ме­не­ни­е­то и до­пъл­не­ни­е­то на чл. Зж от УНР (ДВ, бр. 51 от 1984 г.) на не­ра­бо­те­щи­те же­ни-май­ки и оси­но­ви­тел­ки се приз­на­ва тру­дов стаж от да­та­та на раждане­то или да­та­та на пре­да­ва­не на де­те­то за оси­но­вя­ва­не до на­вър­ш­ва­не на 3-годиш­на­та му въз­раст.

За раз­ли­ка от нор­ма­тив­ни­те до­ку­мен­ти, дейс­т­ва­ли до то­зи момент по УНР, тру­до­вият стаж се за­чи­та (брои) от да­та­та на раж­да­не­то или от да­та­та на оси­но­вя­ва­не­то на де­те­то до на­вър­ш­ва­не на 3-го­диш­на­та му въз­раст.

В случаите когато до 3 юли 1984 г. не са из­тек­ли сро­ко­ве­те, ко­и­то се за­чи­тат за тру­дов стаж по ре­да на т. 9, ал. 4 и 5 от ПМС № 61 от 1967 г., на май­ки­те се за­чи­та тру­дов стаж до на­вър­ш­ва­не на 3-го­диш­на въз­раст на де­ца­та без пре­къс­ва­не.
 
То­ва са слу­ча­и­те, в ко­и­то сро­ко­ве­те по два­та нор­ма­тив­ни ак­та се зас­тъп­ват (нас­лаг­ват) без па­у­за. За деца, родени след 3.07.1984 г. на неработещите жени-майки и осиновителки се признава трудов стаж от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на тригодишната му възраст съгласно чл. 3ж, ал. 2 от Указа за насърчаване на раждаемостта.

Зачитането на този трудов стаж се осъществява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж, т.е. пред който трябва да послужи (например, ако е трудов стаж за пенсия – от териториалното поделение на Националния осигурителен институт).

Трудовият стаж се удостоверява с представянето на актовете за раждане на децата, трудовата книжка или документ, от който е видно, че през същия период лицето няма трудов стаж, признат по друг ред.

Новините от днес и със задна дата