петък, 2 юли 2021 г.

Откриха нарушения в разрешения строеж на плаж „Смокиня - Север“

  

                                    Снимка: bTV

Прокуратурата излезе с последна информация за нарушения на плаж "Смокиня" по сигнал на Дирекцията за национален строителен контрол. Въпреки че в началото на юни от строителния надзор твърдяха, че става въпрос за поставяне на преместваеми обекти, сега в сигнала е посочено, че става дума за строеж.

Констатираните нарушения в защитени зони и пороци в разрешения от главния архитект на община Созопол за строителство на плажа "Смокиня-Север", са установени от контролните органи в изпълнение на разпореждания на Окръжна прокуратура - Бургас, съобщиха от прокуратурата.

Установените от ДНСК констатации са, че на територията на плаж "Смокиня - Север", с част от издадените разрешения от главния архитект на община Созопол, се легитимира извършването на строителство, а не поставянето на преместваеми обекти, са констатирани по разпореждане на Окръжна прокуратура - Бургас, по започнала на 12 април т.г. проверка. Още тогава ОП - Бургас, се е самосезирала.

По надзорната проверка е било възложено на конкретните административни органи - ОД на МВР Бургас, РИОСВ-Бургас, кмет на община Созопол, гл. архитект на община Созопол, ДНСК-София, РДНК-Бургас, да предприемат контролиращи мерки за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, както и във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

В изпълнение на разпореждането на Окръжна прокуратура - Бургас, е установено, че морският плаж "Смокиня - Север" и "Каваци - Юг", общ. Созопол, попадат в границите на защитена територия по смисъла на ЗЗТ - природна забележителност "пясъчни дюни" в м. "Каваците", обявена със заповед на председателя на комитета за опазване на природата през 1974 година.

Цялото землище на Созопол, включително и територията на морския плаж, попадат в границите на защитената зона по смисъла на закона.

В изпълнение на акта на ОП-Бургас, РИОСВ е установила административно нарушение по Закона за защитените територии /ЗЗТ/ на територията на природна забележителност "пясъчни дюни в м. "Каваци". Съставен е акт от 1 юни 2021 г., като директорът на РИОСВ-Бургас е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на дружество, за извършване на дейности в границите на защитената територия, без съгласуване с компетентен орган, изразило се в монтаж на преместваеми обекти.

На същото дружество е наложена още една санкция - отново в размер на 2000 лв., от директора на РИОСВ, който е издал наказателно постановление, затова че без съгласувателна процедура е започнато изграждане на пясъчна дига в границите на защитена територия, без съгласуване с компетентен орган, което е и нарушение на ЗУЧК.

В изпълнение на указание на ОП-Бургас, от органите на ОД на МВР Бургас е установено лицето, извършило заораването на пясъчната ивица на плаж "Смокиня - Север", както и техниката, послужила за това. ОП-Бургас е изискала от директора на ОД на МВР-Бургас и информация за реализиране на правомощията по чл.32 ал.11, във вр. чл.30 ал.3 от ЗУЧК.

В резултат от възложените действия по проверката, РДНСК - Бургас, е уведомила ОП-Бургас, че при извършени проверки са установени пет нарушения и започнали административни производства за премахване на обекти по реда на чл. 57а, ал.1, ЗУТ, вр.чл.13, ал.6, ЗУЧК, на морски плаж "Смокиня - Север", както и за едно производство по същия ред за морски плаж "Каваци-Юг".

По същата проверката е установено, че от главния архитект на община Созопол са издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване на територията на плаж "Смокиня-Север" - 11 на брой, и "Каваци - Юг" - 14 на брой. След запознаване с цитираните разрешения, се установява, че същите са с дата 1 юни 2021 г. за плаж "Смокиня - Север" и с дата 14 юни 2021 г., 15 юни 2021 г. и 31 май 2021 г. - за плаж "Каваци - Юг". Тези административни актове не са влезли в сила, тъй като липсват доказателства, че главният архитект на община Созопол е изпълнил задължената си по чл.26 от АПК.

Въз основа на констатации по възложената от ОП-Бургас проверка по реда на надзора за законност са отделени материали и е образувано и досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278 В от НК.

С разпореждане от 28 юни 2021 г. ОП-Бургас е указала на гл. архитект на община Созопол, кмета на община Созопол, директора на ДНСК, директора на РИОСВ-Бургас предприемане на съответни конкретни мерки /включително и налагане на принудителни административни мерки/ за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите, предмет на опазване на защитените територии.

Новините от днес и със задна дата