понеделник, 14 юни 2021 г.

Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

 Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 07 до 13 юни не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен. 

Новините от днес и със задна дата