неделя, 16 май 2021 г.

Имоти на длъжници продава НАП

 

 

Националната агенция по приходите е продала 68 недвижими имота на длъжници, 74 превозни средства, както и други вещи - благородни  метали,  дървесина,  електроника,  машини  и  др.  Издадени  са  общо  281 постановления за възлагане на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества и е подписан 1 договор за продажби чрез стокова борса, показва годишният отчет на НАП за 2020 г. В зависимост от вида и  състоянието  на  вещите,  за  всяка  конкретна  продажба  се  избира  най-подходящия способ, като най-широко прилагани са търговете с тайно наддаване, уточняват данъчните. Постъпили  са още  287  767  лева  от задържани депозити,  бракуване на имущества, наеми и др.

Във  връзка  с  усложнената  икономическа  обстановка  в  страната  в  резултат  на пандемията и съгласно § 29 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., в периода на извънредното положение е  преустановено  образуването  на  изпълнителни  дела  и  принудителното изпълнение  спрямо  длъжниците.

Третирането  на  длъжниците  е  извършвано, освен съобразно степента на риска за събиране на задълженията, и при отчитане степента на засягане на дейността на лицата от ограничителните мерки, уточняват от НАП.
 
Посочените причини доведоха до намаление с 2,35%-ни пункта на събираемостта на нововъзникналите данъчни и осигурителни задължения, в сравнение с предходната 2019 година. Независимо от горепосоченото, постигнатите резултати през 2020 г. са по-добри от 2018 г. и значително по-добри от постигнатите през 2017 г., уточняват в отчета си от НАП. 
През 2020 г. са бракувани 17 превозни средства и 156 броя други вещи - метални предмети, излязло от употреба електронно оборудване, мобилни телефони, компютри и др. вещи. При бракуването е генериран приход в размер на 2063 лева.


НАП е извършила продажба на 54 недвижими имота (116 през 2019 г.) на стойност 1 593 563.48 лева (2 076 802 лева за 2019 г.), които са конфискувани,  отнети  и изоставени  в  полза  на държавата. 
Освен това са приети парични средства в размер на 18.46 лева (3 880 лева през 2019 г.) и  са получени суми от продажби на 5 превозни средства и от други имущества в общ размер на 258 691 лева (61 397 лева през 2019 г.).

Общо приходите от реализираните имущества, възложени за продажба от Министерския съвет, възлизат на 1 852 273 лева спрямо 2 142 079 лева. за 2019 г., като намалението е с 13,52%.  За  тези  имущества  са  проведени  77  търга  и  6  продажби  на  съсобствени имущества по реда на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Новините от днес и със задна дата