сряда, 31 март 2021 г.

Забранява се влизане в границите на България по въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт и през всички гранични пунктове! Забраната не се отнася за българските граждани и гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС)

 Ангелов: Възможно е масовата имунизация да бъде възобновена на 18 март::  Investor.bg

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувана нова заповед във връзка с коронавируса. С нея проф. Костадин Ангелов въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. 

В нормативния документ се конкретизира кои лица имат и съответно нямат право да влизат в страната. Ето какво точно пише:

Н А Р Е Ж Д А М:

 Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.04.2021г.до 30.04.2021 г. както следва:1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт. 2. Забраната по т.1 не се отнася за:
а) българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на технитесемейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях) ; гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства,Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, ДържаватаКувейт, Република Беларус и Република Турция;лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)и членовете на техните семейства; б) медицинскиспециалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари
и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужванена въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;д) официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства идр.) и членовете на техните делегации, както идипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;
е) лица, пътуващи по хуманитарни причинипо смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение къмизпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната,както и членовете на техните семейства, удостоверено с писмо от министъра на икономиката; лица, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България,както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства, удостоверено с писмо отминистър, отговарящ за съответната дейност. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничнияконтрол;з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;и) погранични работници;к) лица, пътуващи с цел обучение, както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;л) организатори и участници в международни спортни състезания за времето на съответното спортно събитие, спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период; състезатели и треньори от чужбина, пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери,членовете насемейства на чуждестранни спортисти и треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D, удостоверено с писмо от министъра на младежта и спорта, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол;м) чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;н) организатори и участници в международни културни събития за времето на съответното културно събитие, удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол. 
Цялата заповед ще видите ТУК 
 

Новините от днес и със задна дата