четвъртък, 28 януари 2021 г.

Често допускани грешки и причини при неодобрение при мярка "Запази ме"

 Стартира кандидатстването по мярката „Запази ме“ - Общество

С цел своевременното обработване на подадените документи от работодатели и работници по проект „Запази ме”, Агенция по заетостта обръща внимание на следните най-често допускани пропуски:

-     По Приложение 1 – Заявление: не се маркират всички полета в Заявлението; не се посочват всички данни и обстоятелства;

-     По Приложение 2 - Декларация –служител: не се маркират всички полета в Декларацията; не се посочват крайна и/или начална дата на ползване на неплатения отпуск, некоректно посочена банкова сметка, липсват подписи на служителите;

-     Приложение 3- Списък на работниците и служителите: не се представя във формат Еxcel или липсва приложена с подпис на работодателя; непълни данни на работодателя (телефон; имейл и др.); некоректно попълнени начална и крайна дата на ползване на неплатения отпуск (вкл. дата и година); некоректно попълнени ЕГН, имена, банкови сметки;  

-     Приложение I - Декларация за минимални* и държавни помощи: Моля да имате предвид, че публикуваното видео ръководство за попълване на Декларация за минимални и държавни* помощи на адрес https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/ е приложимо и за проект „Запази ме” до толкова до колкото помощта de minimis  може да се кумулира с държавна помощ за същите допустими разходи. Работодателите следва да се запознаят „Методика за оценка на съответствието минимална помощ  с условията на Регламент (ЕС) 1407 /2014 г.” с цел коректното попълване на Декларацията и да вземат под внимание следното: за да бъде допустим кандидата, финансираната дейност по проекта следва да попада в приложното поле на Регламент (ЕС) 1407 /2014 г., като се  попълват всички полета от Декларацията (ДА/НЕ) съгласно Указанията за попълване на Декларация за минимални* и държавни помощи, също публикувани на https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/

-     Приложение 9 – Карта за участие и Таблица за агрегиране на информация за участници (Приложение № 10) – не се прилагат с първоначалния пакет документи; не са попълнени съгласно Указания за обобщаване на информация от карти за участие; Приложение 10 не се подава във формат Excel; Картата за участие често не е подписана от лицето.

 

Напомняме Ви, че на 11.01.2021 г. на официалната електронна страница на Агенция по заетостта бяха публикувани актуализирани документи във връзка с новия дизайн на мярката, както и Указания за работодатели, които вече са участвали в проекта  или на които предстои да кандидатстват.

Новините от днес и със задна дата