понеделник, 21 декември 2020 г.

Качеството на въздуха в Бургас

 

За периода 14 - 20 декември на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха.

Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.   

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. "Долно Езерово"

на 19/12/ - 1.08 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.06 пъти /СДН/

Новините от днес и със задна дата