събота, 4 април 2020 г.

Колко пари получават безработните на месец и за колко времеКоментари :: Диагноза - безработен :: Monitor.bg
От стажа зависи периодът, в който получавате обезщетение от държавата!
Обезщетението за безработица се изчислява на ден. То е в размер на 60% от средното възнаграждение на ден, което е получавал работникът, докато е бил нает.

Възнаграждението се определя на база средният осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на договора му. Дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер, определен със Закона за бюджета всяка година. За 2020 година безработният не може да получава по-малко от 9 лева и повече от 74,29 лв. на ден.

Размерът и колко време ще взима обезщетението зависи по какъв член е прекратен договорът на работника и колко стаж има.  Ако осигурителният стаж е до 3 години, ще получавате помощта 4 месеца. При стаж от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца. Цяла година обезщетение може да получи работник, ако има стаж над 15 години.

Ако работникът напусне по негово или по взаимно съгласие, той ще получава минималния дневен размер на обезщетението за безработица  - 9 лева, като има право да го получава не повече от 4 месеца.

Каква ще е сумата на месец зависи от работните дни в месеца. За такива не се смятат съботите и неделите, както и официалните празници.

Ако сте работили на непълно работно време или сте взимали възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получавате обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ви се.
Право на обезщетение за безработица имат хората, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта,  не са придобили право на пенсия и не работят на друго място.

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.

Новините от днес и със задна дата