петък, 3 април 2020 г.

Вижте насоките за разсрочване на кредитите заради кризата

istock
Търговските банки имат 5-дневен срок, за да предложат на БНБ правила за мораториум по кредитите заради извънредното положение, предизвикано от пандемията с коронавирус. Това става ясно от позицията на Българска народна банка.

Те трябва да са съобразени с насоките на Европейския банков орган (вижте насоките по-долу).

Изготвените от банките правила, след одобрението им от БНБ, ще предоставят за периода на тяхното действие гъвкавост на банките да предлагат на техните клиенти облекчения по плащания по банкови кредити", се посочва в съобщението на БНБ. Детайли за облекченията за граждани и фирми ще бъдат оповестени с публикуването на правилата за частния мораториум. "Мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките. Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19. Това от своя страна може да се отрази неблагоприятно и върху кредитните институции, доколкото при съществуващата регулаторна рамка отложените или прекратени плащания по отпуснати кредити водят до допълнителни разходи и капиталови изисквания в банките", заявява още УС на БНБ.Европейският банков орган (ЕБО) пусна препоръките си за прилагане на мораториум върху плащанията по кредити докато сме в извънредно положение.

В тях е записано:

Мораториумът променя само графика на плащанията. Той спира, отлага или намалява плащанията (на главница, лихва или и на двете) в рамките на ограничен период от време. Това се отразява на целия график на вноските по заема и може да доведе до увеличени плащания след периода на мораториума или удължен срок на заема. Мораториумът обаче не трябва да засяга други условия на заема, по-специално лихвения процент, освен ако такава промяна служи само за компенсация, за да се избегнат загуби, които банката би имала поради забавения график на плащанията.

Едни и същи условия трябва да се прилагат за всички клиенти, които са обект на мораториума. Но е възможно различни мораториуми да се прилагат за различни сегменти от експозиции или длъжници. Например, различни мораториуми с различни условия могат да се прилагат за частни лица и за малки и средни предприятия (МСП). По подобен начин може да бъде въведен отделен мораториум за конкретна гама продукти, например ипотечни заеми.
Прилагането на мораториума не е задължително за длъжниците. За да бъде приложен мораториумът, е необходимо заявление от длъжника, че е засегнат от пандемията COVID-19. В този случай мораториумът може да се счита, че е в съответствие с насоките на ЕБО, ако оценката на заявлението не включва оценката на кредитоспособността на длъжника и условията на мораториума са стандартизирани и са достъпни за всички засегнати от пандемията COVID-19.
 
Примерни критерии за това, че даден длъжник е засегнат от пандемията са промяна на заетостта или необходимост от закриване на някои дейности за определен период от време. Длъжниците трябва да кандидатстват и решението за прилагане на мораториума трябва да бъде взето преди 30 юни 2020 г., като тази дата може да бъде удължена на по-късен етап.

Мораториумът трябва да се прилага широко, независимо дали е въведен със закон, или не. Като се има предвид, че законодателните мораториуми се прилагат от всички банки в дадена страна, трябва да се осигури също толкова широк обхват на приложение за незаконодателните мораториуми.
 
Мораториумът не се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането му. Мораториумът е за решаване на конкретен проблем, възникнал в резултат на пандемията от COVID-19 и не трябва да се използва при новите кредити. Използването на съществуващи кредитни линии или подновяване на револвиращи заеми не се счита за нов заем.

На банките е разрешено и те са насърчавани да предоставят ново кредитиране както на нови, така и на съществуващи клиенти по време на прилагането на мораториума. Очаква се обаче, че това ново кредитиране ще следва нормалните кредитни политики и ще се основава на оценката на кредитоспособността на клиентите и ще отчита евентуалните публични гаранции. Новите заеми трябва да бъдат адекватно структурирани, като се вземат предвид текущите способности на клиента за плащане.

Не се премахват задълженията на банките да оценяват внимателно качеството на отпуснатите заеми. Очаква се банките да прилагат политики въз основа на риска, като обръщат особено внимание и приоритизират оценката на онези длъжници, за които има най-голяма вероятност да възникнат проблеми с плащанията.
 
Ако графикът на плащанията е преразгледан поради прилагането на мораториума, оценката на вероятността за проблеми с плащанията трябва да се основава на преработения график. Освен това банките трябва да вземат предвид всички фактори, влияещи върху кредитоспособността на длъжника, включително всички специфични мерки за подкрепа, приети в отговор на пандемията COVID-19 и достъпни директно за длъжника.


Това се отнася и за всякакви гаранции (включително публични гаранции, предлагани в отговор на пандемията COVID-19), ако те са предвидени за банките за намаляване на кредитния риск. В такива случаи, докато гаранцията може да ограничи загубите за банката в случай на неизпълнение от длъжника, тя не засяга възможностите за плащане на длъжника и следователно не трябва да се взема предвид при оценката на вероятността на длъжника да плати.
 
Мораториумът е въведен в отговор на пандемията COVID-19 и е приложим преди 30 юни 2020 г. Този срок обаче може да бъде преразгледан в бъдеще в зависимост от развитието на настоящата ситуация, свързана с пандемията COVID-19.

Новините от днес и със задна дата