събота, 28 март 2020 г.

Общината планира да поеме дълг за съфинансиране на вече спечелени от нея големи проекти


Община Бургас спечели европейско финансиране и ще изпълни няколко големи и полезни за града проекта на обща стойност десетки милиони лева.


Ето кои са те:
* "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. "Крайморие", гр. Бургас".
* "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26".
* "Изграждане на социални жилища - студентски блок в зона "Д" на ж. к. "Меден рудник", УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас".
* "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас".
* "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап".
* "Създаване на Младежки международен център Бургас".
* "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт", "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" - закупуване на нови електробуси.
* "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека".

* "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. "Меден рудник - етап II".
Но, по правилата на Европейския съюз Община Бургас трябва да осигури процент свое финансово участие в тези проекти, за да получи безвъзмездно по-голямата част от парите. За тази цел тя поиска и получи от местния парламент разрешение за поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие", финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за регионите София и Южна България.
По закон се изисква провеждането на обществено обсъждане, което беше обявено предварително и се състоя днес, при спазване на строги мерки за безопасност в условията на епидемиологична обстановка.
Община Бургас планира максимален размер на дългосрочния дълг - до 14 784 885 лева. Тя няма да го обезпечи със свое недвижимо имущество, а с настоящи и бъдещи приходи.
Община Бургас винаги търси възможно най-изгодни условия, а в този случай срокът за погасяване ще бъде до 12 години.

Новините от днес и със задна дата