сряда, 29 януари 2020 г.

Обявена е процедура за избор на съдебни заседатели


Общински съвет - Бургас открива допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. - 2024 г. за Районен съд - Бургас - 77 броя  и Окръжен съд - Бургас - 28 броя при следните правила за нейното провеждане:


1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас;
1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1, Приложение №1а)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2, Приложение №2а);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3, Приложение №3а);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).


Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет - Бургас, подраздел новини, в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 28.02.2020 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас, подават в деловодството на Общински съвет - Бургас, в сградата на Община Бургас, ул. Александровска №26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а),  ведно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Новините от днес и със задна дата