четвъртък, 3 август 2023 г.

Доходите и разходите нарастват 1,9 пъти за последните десет години

 По-високи разходи за домакинствата и доходи без промяна през 2014 г. -  inews.bg

За десетгодишен период (2013 - 2022) общият доход средно на човек от домакинство нараства 1,9 пъти - от 4814 лв. през 2013 г. на 9008 лв. през 2022 г. Реалните доходи на домакинствата също нарастват през целия разглеждан период.

През 2022 г. индексът на реалните доходи нараства с 1,4 на сто в сравнение с 2021 г. и този индекс е най-висок спрямо 2013 г. - 146,2 на сто.

Това показват данни от електронните версии на публикациите "Бюджети на домакинствата в Република България 2022" и "Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 - 2022 година", публикувани на интернет страницата на Националния статистически институт. Публикациите съдържат данни от Наблюдението на домакинските бюджети, което е най-старото статистическо изследване в България. То се провежда тримесечно, като общо за всяко тримесечие се наблюдават по 3060 домакинства.

През периода 2013 - 2020 г. доходът на най-богатите 10 на сто превишава около 8 пъти дохода на най-бедните 10 на сто, през 2021 г. това съотношение намалява до 7 пъти, а през 2022 г. - до 6 пъти.

Най-голямо неравенство на домакинствата по доход, измерено чрез Коефициента на Джини, се наблюдава през 2013 г. - 0,324. Следва тенденция на понижение на неравенството до 0,295 през 2016 г., през 2017 г. се повишава до 0,300, през 2019 г. нараства на 0,306, след което отново намалява до 0,259 през 2022 година.

През периода 2013 - 2022 г. разходите на домакинствата следват тенденцията на нарастване на доходите. Общият разход средно на човек от домакинство през 2022 г. в номинално изражение е 1,9 пъти по-голям в сравнение с 2013 г. и се увеличава с 19,1 на сто спрямо предходната година.

През десетгодишния период разходите за храна и безалкохолни напитки средно на човек от домакинството нарастват в номинално изражение от 1480 лв. през 2013 г. на 2529 лв. през 2022 година. Относителният дял на тези разходи варира по години. През 2013 г. се наблюдава най-висок относителен дял на разходите за храна и безалкохолни напитки в общия разход (33,2 на сто). През следващите години започва процес на постепенно понижаване на този дял и той достига най-ниската си стойност през 2021 г. - 29,2 на сто.

Индексът на цените на купените от домакинствата стоки

За периода 2011 - 2022 г. индексът на цените на купените от домакинствата хранителни и нехранителни стоки се повишава с над 55 на сто. Изменението на цените на купените от домакинствата хранителни и нехранителни стоки се характеризира чрез изчисляване на динамични индекси на цените по информация от Наблюдението на домакинските бюджети. Тези индекси измерват средното относително изменение на цените при структура на закупените стоки от базисния период. Тези индекси не са съпоставими с индексите на потребителските цени, отчитащи инфлацията в страната, тъй като при изчисляването им са използвани различни методики. Индексът на цените е разработен чрез формираната потребителска кошница от стоки по данни от Наблюдението на домакинските бюджети, което включва информация за купените количества по 117 позиции за хранителни и 45 за нехранителни стоки.

Доходи и разходи

За периода 2011 - 2022 г. номиналните доходи и разходи средно на човек са нараснали близо два пъти. Индексът на реалните общи доходи на домакинствата за разглеждания период нараства със 79,1 на сто през 2022 г. при база 2011 г., а индексът на реалните общи разходи - с 80,5 на сто. Индексът на цените нараства с 55,2 на сто за същия период.

През 2022 спрямо 2021 г. реалните доходи нарастват с 1,4 на сто, реалните разходи - с 3,3 на сто, а цените - с 18,2 на сто.

Данните от Наблюдението на домакинските бюджети показват, че средните цени на повечето купени от домакинствата стоки се повишават при база 2011 г. и спрямо предходните години. През 2022 спрямо 2011 г. най-много са поскъпнали някои основни хранителни стоки като зеле, домати, сирене, пипер, дини и пъпеши, краставици, масло. Най-високо е повишението на средните цени на нехранителните стоки за същия период при дърва, въглища и обувки.

Покупателна способност

Покупателната способност през 2022 г. спрямо 2011 г. нараства при всички стоки, като най-голямо е повишението ѝ при захарта, птичето месо, свинското месо, ябълките и ориза, а най-малко - при сиренето и доматите. Покупателната способност е количеството от определен вид стока, което може да се купи с годишния паричен или общ доход на човек от домакинството, ако той се изразходва само за покупката на тази стока.

Новините от днес и със задна дата