събота, 20 ноември 2021 г.

Как да изчислите каква пенсия ще получавате

 istock 

Как хората могат да изчислят размера на бъдещата си пенсия. Най-трудно е за младите, защото още нямат нужните данни за осигурителния доход и стажа. За по-възрастните, на които им предстои пенсиониране след няколко години, размерът на бъдещата пенсия може да е изчисли чрез калкулатора на Националния осигурителен институт, който дава приблизителния размер на държавната пенсия, която ще получавате.

Електронната услуга е съобразена с новите изисквания за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент съгласно приетите промени в чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 01.09.2021 г., като редът и начинът за прилагането им е определен в чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С промените се цели при изчисляването на коефициента да се постигне по-малко по размер намаление, като за целта са взети предвид:

•          трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

•          броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в УнПФ и ДОО са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.


Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението му отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в универсален пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия. То е строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване.

Промените целят постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията.
При определяне на прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца с обявен доход, предхождащи датата, от която се изчислява прогнозната пенсия. Тежестта за всяка година осигурителен стаж е 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.
 
Важно! НОИ предупреждава, че:

•          Изчисленият размер на пенсията чрез тази електронна услуга има предварителен, прогнозен характер, определен на база въведените от лицето и наличните в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) данни.

•          Осигурителният доход на самоосигуряващите се лица е формиран от наличните в РОЛ данни за месечния осигурителен доход, върху който са внесени авансово осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица не е взет предвид при определяне на прогнозния размер на пенсията, но той участва при определянето на нейния действителен (реален) размер в пенсионното производство, което започва с подаване на заявлението за отпускане на пенсията.

•          В резултат от промяна в законодателството или вследствие на изменения или наличие на разлики в данните за осигурителния стаж и доход на лицето или на други данни, използвани при изчисляването на прогнозната пенсия, може да бъде определен друг размер на реално отпуснатата пенсия, за което НОИ не носи отговорност.

•          Липсата на информация в РОЛ може да се дължи на:

- съответният осигурител/възложител/самоосигуряващ се не е подал необходимите данни за осигуреното лице;
- лицето е работило във ведомство, информацията за което е класифицирана и не може да се ползва от електронната услуга.

Изпълнението на услугата изисква достъп до лични данни, поради което достъпът до нея се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, както и на личен идентификатор (ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер).

Частните пенсионни фондове също пуснаха калкулатори на сайтовете се, чрез които бъдещите пенсионери могат да сметнат бъдещата си втора пенсия.

С тях всеки осигурен в УПФ може да пресметне прогнозния размер на своята пожизнена пенсия въз основа на фактическите данни за наличната сума по неговата партида и при различни варианти на осигуряването си в УПФ за времето, което му остава до пенсиониране. За целта трябва да въведе дата на раждане, натрупана сума по индивидуалната му партида до момента и дохода, върху който се осигурява. Необходимо e да посочи и прогнозни данни за нарастването на осигурителния си доход и за средния размер на реализираната доходност от инвестиции до придобиване на право за пенсиониране.

Новините от днес и със задна дата