петък, 5 ноември 2021 г.

България умира, тези данни го доказват

  

Населението ни е 6 916 548 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз (ЕС). В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%. Това става ясно от отчет за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.) публикуван за обществено обсъждане.

Коефициентът на детска смъртност продължава да намалява и през 2020 г. се е понижил до 5.1%. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%, а през 2019 г. – 5.6%. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2020 г. е плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. и достига 44.0 години в края на 2020 година. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.


По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година. За последните десет години (2010-2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти. Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2020 г. спрямо 2019 г. при повечето от основните хранителни продукти.

Като положителни тенденции през 2020 г. могат да бъдат отбелязани намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните-членки на Европейския съюз, намаляването на броя на разводите, увеличаване на механичния прираст на населението, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението.

Новините от днес и със задна дата