На 8 ноември 2021 г. Българска народна банка (БНБ) с благословията на Радевото правителство, ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. с падеж 24.02.2026 г., съобщи БНБ.

Номиналната стойност на предложеното е 500 млн. лева при фиксиран годишен лихвен процент нула. За дата на плащане е определена 10 ноември 2021 г. Броят на дните от датата на последното лихвено плащане (24 август 2021 г.) до датата на отваряне/плащане (09 ноември 2021 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва, е 78.

В съобщението на БНБ се казва, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от горепосочената емисия на аукционен принцип. Министерство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

За около два месеца, от 7 септември досега, служебното правителство чрез БНБ, направи четири аукциона за ценни книжа с които България натрупа дълг от 1,5 милиарда лева.