понеделник, 4 октомври 2021 г.

Как може да се купи стаж за пенсия в чужбина

 istock 

Редица държави в ЕС не предоставят възможността да си купите стаж за пенсия, ако сте работили в тях. Кандидат пенсионерите в Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Нидерландия нямат право да купят стаж за пенсия.

В други държави периодите, за които може да купите стаж са по-кратки от тези у нас, показват данни на Националния осигурителен институт.

Австрия

По правило периодите, прекарани в по-ниско и висше образование, и тези, в обучение, се взимат предвид, ако за тези периоди е платена вноска.
 
Белгия

Стаж за пенсия може да се купи за времето на обучение за висше образование, за което  е получена диплома.
Периоди за докторска дисертация, само ако докторантурата е получена (максимум 2 години);
Професионални стажове (при определени условия);
От навършване на 18 години за лице, което има договор за чиракуване
Периодът, през които се следва средно образование
 
Чехия

Всеки гражданин на 18 или повече години може да закупи период на осигуряване до 1 година назад, стига общият брой на периодите да не надвишава 15 години.

Лицата, наети в чужбина след 31.12.1995 г., могат да купят периоди до 2 години назад, без ограничение за общия брой години.

Закупуване на периоди без ограничение на общия брой години е възможно по всяко време в определени случаи, като например:

   * търсещи работа лица, регистрирани в Бюрото по труда за периоди, в които не са получавали обезщетение за безработица;
   * редовни студенти на средно или университетско ниво;
   * членове на Европейския парламент, избрани в Чешката република за техния мандат;
   * съпрузи или съпруги на тези, които работят в чужбина в дипломатическата служба

Не е възможно да се изкупуват периоди за възстановяване само с цел получаване на право на пенсия за старост.

Франция

"Лицата, осигурени по обща схема, които не са внесли достатъчно вноски, могат при определени условия да извършват плащания за пенсията, като закупуват стаж.
 
   * за годините на висше образование, обучението трябва да е валидирано с диплома.
   * за непълни години, през които осигуреното лице е валидирало по -малко от 4 тримесечия.

Има две възможности за закупуване:
   * по единна ставка. Покупката увеличава процента на изчисляване на пенсията;
   * по курса и за срока на осигуровката. В никакъв случай осигуреното лице не може да закупи повече от 12 тримесечия.

Условия:
   * да са на възраст между 20 и 66 години включително,
   * не получават пенсия за старост.
 
Германия
 
Допълнително заплащане за периоди на обучение: Застрахованите лица могат да кандидатстват за доброволни вноски за периоди на обучение след 16-годишна възраст, които не се признават като периоди без доходи, при условие че тези периоди вече не се подкрепят от вноски и заявление за извършване допълнителни плащания се извършват преди навършване на 45 години.
 
Допълнителни плащания след навършване на законоустановената възраст за пенсиониране: родители, родени преди 1 януари 1955 г. с признати периоди на отглеждане на деца
 
Изплащане на вноски в случай на ранно право на пенсия поради възрастта: Намаленията на пенсиите могат да се компенсират изцяло или частично поради предходното искане на пенсия за осигурителен стаж изцяло или отчасти чрез плащането на вноските до навършване на законоустановената възраст за пенсиониране. Предсрочното искане за пенсия за старост подлежи на приспадане. Максималният размер, който може да бъде компенсиран поради тези удръжки, е еквивалентът на намалението на пенсията. Осигуреното лице трябва да декларира, че възнамерява да предяви предсрочно искане за пенсия за старост.

Някои групи хора имат възможност да извършват допълнителни плащания при определени условия:
 
   * Германски граждани, които се пенсионират от международна организация без средства
   * Застраховани лица, за които искането за обезщетение за периоди, свързани с наказателно преследване, е правно обвързващо.
   * Духовенство и членове на религиозни ордени, които са признати за разселени лица, при условие че не са възобновили подобна работа или дейност в Германия,
   * Осигурени лица, които не са завършили квалификационния период преди достигане на законоустановената пенсионна възраст и нямат право на доброволно осигуряване преди 10 август 2010 г.
   * Войници и офицери, които са били пуснати в отпуск в резултат на законодателството, съпътстващо реформата на германските въоръжени сили

Гърция
 
"Периодите без вноски, които могат да се вземат предвид, са периоди за брой деца (300 дни, които могат да бъдат закупени за първото дете, 600 дни за всяко следващо дете до 1500 дни за максимум 3 деца), период на родителски отпуск за отглеждане на деца, период на военна служба, период на образователен отпуск, период на обучение, период на прекъсване на кариерата, период на стачка и период на чиракуване. Горепосочените периоди могат да бъдат закупени за целите на правото на пенсия, както и за нейното изчисляване.

Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се закупят горепосочените периоди са: право на пенсия за старост при условия, валидни от 01.01.2011 г. нататък и завършване на най -малко 3600 работни дни или 12 години осигуряване.
Могат да бъдат закупени минимум 48 месеца и максимум 84 месеца осигуровка.
 
Италия

Възможност за закупуване на осигурителни периоди във връзка със законната продължителност на университетското обучение; периоди на работа в чужбина в страни, които не са подписали договор за социално осигуряване с Италия; периоди на незадължителен отпуск по майчинство, които не са обхванати от трудовия договор; параподчинена работа, извършена преди 1 април 1996 г.
 
Румъния

Закупуване на осигурителни периоди е възможно за тези, които сключват застрахователен договор преди август 2021 г. Максималният период на обратно изкупуване е 6 месеца преди подписването на договора.

Само осигурителни периоди, предхождащи стандартната пенсионна възраст, могат да бъдат закупени със задна дата.
Закупуването за минало време може да се извърши за ретроспективни периоди, когато лицето не е натрупало никакви пенсионни права в резултат на прекъсване на кариерата и с оглед изграждането на бъдещо право на пенсия за старост. Внесените вноски се събират и се отчитат при определяне размера на пенсията за старост.

България
 
У нас има  три периода, за които може да купите стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред.

Новините от днес и със задна дата