вторник, 7 септември 2021 г.

Бавят ви заплатата - може да напуснете без предизвестие

 istock

Правото на работника или служителя да прекрати без предизвестие трудовия си договор поради това, че работодателят е забавил плащане на заплатата, е уредено в Кодекса на труда В България. Какво точно следва да направи работещият в такива ситуации, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България, пише pariteni.bg.

За да може работещият да напусне работа без предизвестие поради тази причина, преди всичко следва да е налице забава от страна на работодателя да изплати дължими плащания на работника или служителя. Забава е налице, когато съответните дължими плащания са станали изискуеми, съответно е настъпил моментът, в който те следва да бъдат изплатени. Такъв момент следва да е установен в трудовия договор, вътрешните правила за работната заплата и др.

Трудово възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго. Ако трудовото възнаграждение се изплаща на два пъти месечно - авансово и окончателно, забавата ще е налице, когато е просрочена както датата за авансовото плащане, така и отделно датата на окончателното плащане.

Без значение е продължителността на забавянето - дни, седмици или месеци. Без значение е и обстоятелството, дали това се дължи на виновно поведение от страна на работодателя, или на външни, независещи от него обективни причини.

Забавата от страна на работодателя е достатъчно основание за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие по инициатива на работника или служителя.

Следва да се има предвид обаче, че в Кодекса на труда е уредено гарантирано изплащане на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително, ведно със законната лихва. Ако плащането е съобразено с тези изисквания, то поведението на работодателя при тази ситуация не може да се окачестви като нарушение, даващо основание за прекратяване на трудовия договор без предизвестие.

Когато има забавяне от страна на работодателя с изплащането на трудовото възнаграждение на работещия и той от своя страна е подал заявление за напускане без предизвестие на това основание, тогава работодателят е длъжен да издаде и връчи срещу подпис и дата заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото правно основание.

Ако работодателят не съобрази поведението си с тези изисквания на закона, работникът или служителят има право да потърси съдействие от съответната инспекция по труда.


При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в тези случаи, работодателят му дължи обезщетение
в размер на брутното му трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Справка:

чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 245 от Кодекса на труда

чл. 221, ал. 1 от Кодекса на труда

Новините от днес и със задна дата