понеделник, 27 септември 2021 г.

Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица в Бургас

 Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 20 до 26 септември не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. 

Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Новините от днес и със задна дата