събота, 11 септември 2021 г.

Кой има право на пенсия за втора категория труд

 istock 

Категорията на труда при пенсиониране се преценява от НОИ въз основа на данните от оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателни ведомости или друга счетоводно-отчетна документация. При необходимост пред НОИ може да се представи и друга документация, доказваща категорията на положения труд.

Например производствена характеристика, длъжностна характеристика за задълженията и изискванията към съответния вид работа или професия, заповеди за възлагане за изпълнение на определени работи и дейности, първична документация, доказваща плащания за реализиране на обем работа, разплащателни ведомости, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни назначителни листове, протоколи и др.

Категоризирането на труда при пенсиониране е регламентирано с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Съгласно чл.2, т.3 от НКТП от втора категория при пенсиониране е трудът на работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми.

Обхватът на НКТП и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция №13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата.

Дейностите са:

1. минно-подготвителни работи;

2. добивни работи;

3. насипищни работи;

4. пробивно-взривни работи;

5. рудничен технологичен транспорт и изграждане на пътищата - наименования на участъците:

а) "ЖП транспорт", "ЖП транспорт и поддръжка", "Поддържане на железния път", "Контактна мрежа", "Автоматизация", "Сигнализация, централизация и блокировка"; работилниците и депата за ремонт на локомотиви и вагони не се обхващат с точката; тази ремонтна дейност не се реализира в откритите участъци;

б) "Автотранспорт", "Механизация и автотранспорт" - обхванати са само водачите на товарни автомобили, осъществяващи технологичния транспорт в участъка; водачите на всички останали товарни автомобили не се включват;

в) "Гуменотранспортни ленти (ГТЛ)", "Поддържане на ГТЛ", "Ремонт на ГТЛ" - работниците, осъществяващи управлението, поддържането и ремонта на ГТЛ, могат да бъдат включени в състава на единен (общ) транспортен участък или в отделен самостоятелен участък или звено;

6. работи, извършвани със строителна, пътна и друг вид тежка механизация (булдозер, трактор, фадрома, багер, челен товарач, авто-грейдер и др. при изграждане и поддържане на рудничните пътища, насипообразуване, откривни и добивни работи).

7. водоотлив;

8. рекултивация;

9. сондажни работи;

10. поддръжка и профилактика на електрически преносни линии и мрежи (кабелни и въздушни).

За лица, назначени на посочените в запитването длъжности, ако работят в дейности и участъци посочени по-горе, за които трудът се признава от втора категория при пенсиониране, следва да внасяте осигуровки в размерите за работещите при условията на втора категория труд.

Новините от днес и със задна дата