четвъртък, 23 септември 2021 г.

Приключи техническата рекултивация на депото край Братово

 Приключи техническата рекултивация на депото край Братово

Приключи процесът по техническата рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци край Братово. Специализирана комисия е приела мерките по неговото закриване.

Депото е с площ от 117 дка. При изпълнението на дейностите е извършено почистване на площи от замърсени почви, предепониране на отпадъците, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището.

Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са канавки за отвеждането на повърхностните води и е изграден ретензионен басейн, част от системата за третиране на инфилтратни води от депото.

Реализирането на проект „Закриване, рекултивация и мониторниг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, договор № BG16M1OP002-2.010-0034-C01 по Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда и допринесе за изпълнението на ангажиментите на Република България по Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

Новините от днес и със задна дата