четвъртък, 3 юни 2021 г.

Общината търси наемател на заведение за обществено хранене в „Крайморие“, на новата лодкостоянка

 Общината търси наемател на заведение за обществено хранене в „Крайморие“, на новата лодкостоянка

Община Бургас обяви процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ обособена част с площ от 45 кв. м. от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас,

за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 36,70 (тридесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева.

Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1101,00 (хиляда сто и един) лева.

Търгът да се проведе на 23.06.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Необходима тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Цена на тръжната документация110,00 лева (сто и десет) без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

 Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 21.06.2021 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговият ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 22.06.2021 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта ще се проведе на 30.06.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 28.06.2021 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 29.06.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Социални и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Новините от днес и със задна дата