вторник, 4 май 2021 г.

Как да получа пенсия, ако съм работил и в чужбина

 istock 

Ако човек работи в няколко страни от ЕС, вероятно има натрупани пенсионни права във всяка от тях. Затова трябва да подаде заявление в страната, в която живее или в тази, в която е работил за последно.

Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, трябва да подадете заявление пред съответните пенсионни органи в страната, в която сте работили за последно. В която страна подадете заявлението, тя е отговорна за обработката на вашето заявление и за събирането на документите за пенсионните ви вноски от всички страни, в които сте се осигурявали.
 
Разлика в пенсионната възраст
 
В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия. Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.
Ето защо е важно да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата на пенсионирането си.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате. Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност. За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба.


В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС, касаещи ползването на социални права и пенсионни права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004. Разпоредбите на този регламент предвиждат възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една страна членка. В случите, в които лицето има завършени осигурителни периоди по съответните законодателства, но не са достатъчни за отпускане на пенсия за старост изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т.нар. „сумиране на осигурителни периоди“.

Така при подаване на заявление за отпускане на пенсия до компетентната институция на държавата, в която лицето живее към този момент, то посочва, че има завършени осигурителни периоди в друга държава членка. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава натрупаните осигурителни периоди на лицето. Извършва се сумиране на осигурителните периоди до достигане на необходимия осигурителен стаж и се отпуска пенсия като всяка от държавите изплаща пенсия за периодите, завършени по нейното законодателство. Как се изчислява вашата пенсия
 
Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.
Европейски размер на пенсията

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.
За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер). След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна ( пропорционално обезщетение).

 
Изплащане на пенсията
 
Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС. Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Новините от днес и със задна дата