сряда, 12 май 2021 г.

Продължава рекултивацията на старото депо край Братово

 Продължава рекултивацията на старото депо край Братово

В напреднал етап са дейностите по рекултивацията на старото депо край Братово. Вече са предепонирани отпадъци от клетката на депото и от съседните замърсени терени. Оформена е и рекултивационната повърхност.

Доставена е специалната геомембрана, която ще бъде положена върху изравнителния пласт на платото, осигурени са и други необходими материали за обезпечаване на строителните дейности.

Работи се по изграждане на ретензионния басейн, в който ще се събират инфилтратните води от депото. Предстои изграждането на съоръжения за отвеждането на намиращия се в депонираните отпадъци биогаз. На обекта се изпълнява непрекъснат авторски и строителен надзор.

Рекултивацията на депото за неопасни битови отпадъци има за цел да предотврати замърсяването на околната среда, както и да не се допусне проникването на повърхностни води в клетката с отпадъци.

Старото сметище край Братово е открито през 1982 година, а през 2015-та е закрито след въвеждането на регионалната система за управление на отпадъците.

Проектът на Община Бургас за изпълнението на техническата рекултивация на сметището е озаглавен "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", ДБФП BG16M1OP002-2.010-0034-C01, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от ЕФРР.

Новините от днес и със задна дата