неделя, 9 май 2021 г.

Как да поискате неполучени суми от пенсии

  

Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от Териториалното поделение на НОИ.

Кодексът за социално осигуряване предвижда вземането за пенсия да се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници, обясняват от Националния осигурителен институт.

Фирмите трябва да съхраняват за срок 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.


Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане на осигурените лица или техни представители, в 14-дневен срок.

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурените лица, както и факти и обстоятелства, свързани с такива документи се издават безплатно, в 14-дневен срок и по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.

Новините от днес и със задна дата