"Постоянен остава разузнавателният интерес към обекти и процеси в политическата, икономическата, социалната сфера и в областта на отбраната и сигурността у нас", се посочва в годишния доклад за дейността на ДАНС през 2020 г.

Като конкретни резултати от противодействието на чужди специални служби се посочват три случая, при които са пресечени опити на дипломати на Русия за придобиване на информация, представляваща държавна тайна. С цел защита на националната сигурност, в списъка с нежелани на територията на страната са включени 11 чужди граждани, свързани с дейността на чужди специални служби.

"През 2020 г. се активизират действията на някои чужди специални служби като част от комплексни усилия за маргинализиране на български позиции в областта на външната политика, свързани с отстояване на националните ни интереси по линия на държавнотворчески елемент, какъвто е езикът, както и по отношение на историята и културата ни. Продължава активността за подпомагане асимилационната политика спрямо български общности зад граница в съответствие с чужди национални доктрини.", се казва в доклада на ДАНС.

По линия на тероризма през 2020 г. поради съпричастност към терористична дейност, със заповед на председателя на ДАНС са наложени на 8 чужди граждани принудителни административни мерки "отнемане право на пребиваване", "експулсиране", "забрана за влизане в Република България" и "забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите - членки на ЕС". В информационния масив на нежеланите чужденци в Република България са включени 13 лица.

През 2020 г. не е получавана информация за подготовка на терористични действия на територията на страната.

В доклада се посочва още, че пандемията от Covid-19 "изостря глобалната политическа и икономическа конкуренция на фона на продължаваща нестабилност в редица близки до България райони". Също така от ДАНС допълват, че разпространението на коронавируса е основна причина за значителното редуциране през 2020 г. на активността на крайнодесните и крайнолевите движения в Европа.

Във връзка с миграционния натиск от ДАНС посочват, че той остава на относително ниски нива, "въпреки известното увеличаване спрямо предходната година".

През 2020 г. по инициатива на ДАНС и с цел защита на националната сигурност в масива с нежелани на територията на България чужденци са включени 4 чужди граждани, ангажирани с посегателства, свързани с незаконна миграция. Служители на агенцията са провели общо 1590 интервюта с незаконно влезли в страната чужденци /1102 през 2019 г/), като в резултат на цялостната оценка 11 лица са определени като потенциален носител на риск за националната сигурност и спрямо тях са взети мерки за недопускане легализиране на пребиваването им у нас.

"През 2020 г. българската финансова система запазва относителна стабилност и устойчивост, банковият сектор продължава да поддържа висока ликвидност и добра капиталова адекватност", се посочва в доклада на агенцията.

Сред рисковете за финансовата сигурност, според ДАНС, са "нарастване на необслужваните кредити, в резултат на продължителен процес на икономическа несигурност, спиране на отделни производства и отрасли и високи нива на безработица". Както и опити за разпространяване на неверни твърдения в медийното пространство, дискредитиращи отделни финансови институции или цели секторни политики/системи.

През 2020 г. от страна на ДАНС са извършени действия за пресичане на множество схеми за данъчни измами и други ощетяващи фиска посегателства. Според ДАНС, по предварителна оценка, чрез осъществяваната престъпна дейност са нанесени щети на държавния бюджет за над 510 млн. лв., а "предвид дългосрочния й характер, размерът на предотвратената щета е няколкократно по-голям".

Въз основа на извършените проверки със заповеди на директора на дирекция "Финансово разузнаване" при ДАНС временно са спрени 113 съмнителни трансакции на обща стойност 37,5 млн. евро.

По отношение на оръжейната индустрия, през 2020 г. "се запазва наблюдаваната през последните години тенденция за намаляване обема на външнотърговските договори за продукти, свързани с отбраната, в предприятията на българската оръжейна индустрия".

През 2020 г. от Агенцията са извършени 15 проверки за проследяване на оръжие с евентуален български произход, открито в зони на конфликт. Не са установени нарушения на законодателството и международните норми.