събота, 27 февруари 2021 г.

Може ли да ме назначат на заплата под минималната

 istock 

Основната работна заплата, договорена за пълен работен ден може ли да бъде по-ниска от минималната работна заплата за страната?

Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си, обясняват експертите от Министерството на труда и социалната политика.

Размерът ѝ се определя административно от държавата, като от 1 януари 2021 г. тя е 650 лв., а минималната часова работна заплата е 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Основната работна заплата на работещите при горепосочените условия лица не може да бъде в размер по-малък от определения. Тези правила важат за пълен работен месец.

Според Кодекса на труда (КТ), трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.


В чл. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ е предвидено, че брутната работна заплата се състои от:

1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;

2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;

3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

Според чл. 4, ал. 3 от НСОРЗ, основната работна заплата се определя на основата на оценка и степенуване на работните места и длъжностите и се договаря в трудовия договор между страните по трудовото правоотношение.

Видно от изложеното е недопустимо уговарянето на основната работна заплата под размера на МРЗ определен от Министерски съвет, категорични са експертите.

Новините от днес и със задна дата