четвъртък, 19 ноември 2020 г.

От днес Община Бургас предлага 137 електронни административни услуги

 

От днес Община Бургас предлага вече 137 форми за електронни административни услуги. Достъпни са през Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Пълен списък ще откриете в Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Една от новостите е тази, че Държавна агенция "Електронно управление" и Община Бургас предоставят възможност на гражданите за заявяване по електронен път на 14 декларации по Закона за местни данъци и такси.

Създадена е възможност за електронно подаване на:

* Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство;

* Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея;

* Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;

* Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества;

* Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата;

* Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;

*Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ;

* Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък;

* Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК;

* Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

Подаването на декларациите се осъществява чрез Портала egov.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Услугите вече са достъпна за потребителите и на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Новините от днес и със задна дата