събота, 11 април 2020 г.

Как да си получите парите, ако фирмата фалира


istock
Възнагражденията на работниците на фирма, която обяви производство по несъстоятелност, са гарантирани по закон.

Те имат право на гарантирано вземане от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за:  откриване на производство по несъстоятелност, откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност или откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.
Право на гарантирано вземане имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време.
За да се възползват лицата, техният работодател трябва да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, посочена в съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Кои са възнагражденията, които законът определя като гарантирани:

- Заплатите, дължими от работодателя по индивидуални и колективни трудови договори. Това са брутните трудови възнаграждения, включващи основното трудово възнаграждение и допълнителни възнаграждения, дължими по индивидуален или колективен трудов договор. Тук не влизат парите за работно, униформено и представително облекло, плащания от средствата за социални разходи и други подобни;

- Парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт. Това са главно паричните обезщетения по Кодекса на труда и по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

В 14-дневен срок от вписването в Търговския регистър на съдебното решение, работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантирани вземания.


За да си получите парите, трябва да подадете заявление-декларация по образец, в Териториалното поделение на НОИ по адрес на работодателя в тримесечен срок от вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

 Този срок е задължителен и неспазването му е едно от основанията за отказ за изплащане на гарантирано вземане. Заявлението-декларация се подава лично, чрез упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

Новините от днес и със задна дата